Oroszlán karma

   Pozitív értelemben az Oroszlán az egészséges öntudat, a maszkulin teremtő erő, azaz az egészséges öntudat ereje által, az egészség irányába formáló információ áramoltatás (szellemi fény áramoltatás) erőtere, az igazság erejét, továbbá az igazság tartalom szerinti (elméletek, tárgyak vagy személyek közötti) hierarchiát mindig felfedni és hirdetni célzó személy, az Oroszlán pozitív megtestesítője. Az Oroszlán karmás személy az igazság megismeréséért legtöbbször és legelőször saját gyengeségeivel, hibáival kell, megküzdjön, és ezeken uralkodni tanuljon.

Oroszlán
Oroszlán

   (A modern társadalom az igazságot, mint alap értéket teljesen elveti és ezért a Tűz jegyek erőtereit pozitívan megtestesítő személyeket a demagóg, hangadó, Tűz karmás (tehát primitíven egoista és vakon öncélú) magányos farkasok véleményéhez csatlakozva befolyásolható egyének is könnyelműen rásütik az egoista, zsarnok bélyeget az igazságért bátran kiálló pozitív Tüzes személyekre. Míg ezek a befolyásolható, spirituálisan kábult személyek a valóban öncélú, Tűz karmásokkal többnyire együtt éreznek, vagy legalábbis jobban szórakoznak azok cirkuszi viselkedésén, jobban imponál nekik ez utóbbi.

   Az Oroszlán karmás személyek, amennyire zavartak saját személyiségük értéke felől épp annyira makacsok és rendíthetetlenek egoizmusukban és nárcisztikusságukban. Öntudatuk teljesen zavaros, és ez első sorban nemi szerepeikben zavarában (hárításában vagy eltúlzásában), ezekből fakadó párkapcsolati kudarcaikban nyilvánul meg elsődlegesen. Nekik a hamis önérzet, a látszat magabiztosság és látszat bátorság fontosabb, minthogy az „elejéről kezdjenek", bármiben kezdők legyenek, még, ha ez utóbbi is az egyetlen esélyük a valódi egészséges önértékelés és jellemszilárdság megszerzésére. Képtelenek megengedni maguknak, hogy felvállalják gyengéiket és esélyt adjanak maguknak azokat meghaladni. Ezt annyira megszokják, hogy sokszor már maguk is elfelejtik, hogy a magabiztosságuk, bátorságuk csak álca és nem valódi.

   Az arany kapcsolata az Oroszlánnal valójában az arany öntudat elérésére vezethető vissza. Bizonyos ősi kultúrákban az arany viselése, az arany eszközök használata, az arany öntudatra törekvés és megőrzés kultikus cselekedetei voltak. Az aranyat használva az egészséges öntudatra gondoltak, s magukban azt erősítették, önuralmat, önmaguk legyőzését a mindenki (legfőképp az Isten) javát szolgáló igazságért, az igazság bátor képviselését, az igazságról való információ feltétel nélküli képviseletét és megjelenítését. Tehát mindezekkel ellentétesek az alapösztönei az Oroszlán karmásoknak. Velük születetten sérült, fejletlen öntudatukat legtöbb esetben felfújják, és lépten nyomon személyiségük látszólagos erényeivel foglalkoznak. Vágyva vágyott pozitív tulajdonságaikról próbálnak információt szerezni különböző szereplési trükkjeikkel, pozitív visszajelzést provokálni magukról, ahelyett, hogy bármit tényleg spontán és bátran tennének. Önkéntelenül kerülik a valódi próbatételeket, azokat a nehéz szituációkat, ahol igen hamar lemérhető lenne, mennyit is érnek, mennyire bátrak, mennyire helytállóak, mennyi az önuralmuk, mennyire nagylelkűek. Az imént felsorolt tulajdonságok hiányában vannak életük első felében az Oroszlán karmások, és ha beleragadnak a hamis szereplések és trükkök megszokásába, akkor egészen komikussá válik cicomázási ás úrias tetszelgési, megfelelési kényszerük. A szájukat állandóan jártató, a mások hibáira nagyon bátran és kíméletlenül rávilágító, másokat nagyvonalúan lenéző magatartásuk álarca mögött, vagy éppen a negatív, csendes Oroszlánok látszólagos nyugodt, magabiztossága mögött mániákus, személyi kudarc ellenes, bebiztosítási elvek húzódnak meg, s ez utóbbi elvek szerint élik a kényelmes és csak kívülről oly szabadnak tűnő életüket. Belülről pedig szenvednek a kényelem és tetszelgés aranykalitkájának kínjaitól, kényelem-, luxus- és cicomafüggőségüktől, ugyanakkor a kényelem és a látszólag magabiztos karakter elvesztésének örök félelmétől. Mint minden a karmáját verkliző ember szenvednek, legfőképp attól, hogy az Oroszláni szórakozási és kényelmi igényeknek megfelelően választott szolgalelkű és gyávácska vagy épp hedonista és hisztériás partnerük mellett egyáltalán nem boldogok. Gyermeket vagy egyáltalán nem vállalnak, vagy csak egyet-kettőt, annak próbájaként, hogy vajon a gyermek növelheti-e még személyiségük fényét, lehet-e általa is (könnyen) babérokat aratni, dicsőséget szerezni. Persze, gyermekével nincs türelme eleget foglalkozni. A negatív Oroszlán számára gyermeke is csak látszólagosan kell, hogy „rendben" legyen. A látszat határain túl nem foglalkozik vele, és nem is veszi magára a gyermeke dolgait, mert téves személyiségi és egyéniségi kultuszt éltetve, általában az a tévhite, hogy a gyerek magáért felel, és magának kell, mindent megtanuljon és megszerezzen. Egyénileg változó, hogy a negatív Oroszlán vonásokkal rendelkező szülő, mit követel meg ellentmondást nem tűrően a birodalmában gyermekeitől, s mi az, amire rá se hederít. Az egyik baj általában az, hogy lusta a gyermeket alapvető dolgokra megtanítani, azok felől felvilágosítani, nem ritkán attól is óvja magát ezzel a szülői hanyagsággal, hogy nehogy nyíltan kudarcot valljon a szülői tekintélye. Bizonyos dolgokat inkább ráhagy gyermekére, megint más feladatokat nagyon szívesen és nagy erőkkel intéz el helyette, így kudarcra is ítéli annak az önállósodását, de ez már egyáltalán nem izgatja, mert úgy véli, hogy a gyermek dolga és felelőssége és nem az övé, ezzel a hárítással is bebiztosítja magát a saját elképzelései szerint a jó híre és tekintélye csorbulása ellen. A másik baj az, amikor logikátlanul és metafizikátlanul, Oroszláni téves öntudat várvédelmét erősítve, különböző, senki javát nem szolgáló szabályok szerint neveli gyermekét, gyermekeit, és rémuralmat tart vagy ennek ellentéte, hogy nem hajlandó a gyermekeivel közös tevékenységekre, mert nincs hozzá türelme. Gyermekét nem pofozza, nem fegyelmezi, nehogy bárki előtt (még a gyerek előtt sem) szigorúnak, kegyetlennek tűnjön (ma Magyarországon sajnos ez a társadalmilag elfogadott magatartás, és ennek eredményeként kell a jövőben rendőri jelenlét egyre több középiskolában). Sokszor gyermekeivel is, mint mindenki mással személyiségi harcba kezd, és csak akkor érzi magát biztonságban, ha látja, hogy önkényes elképzeléseit is véghez tudta vinni a gyermekeken, azaz kellőképpen elnyomta azok személyiségét és bebiztosította magát a gyermekek ellenvéleményei ellen. Mindez persze nem keverendő össze azzal, amikor egy szülő valóban betartatja a gyermekkel a szülő-gyermek hierarchiát és a gyermeknek tilos feleselni, akadékoskodni, nyafogni, hisztizni. A negatív Oroszlán, ahogy semelyik negatív tulajdonság által vezérelt személy nem képes hosszútávon és felnőtti, spirituális rálátással gondolkozni, mindig a helyzetet menti a végtelenségig és fogalma nincs arról, hogy milyen kárt okoz gyermekeiben öncélú viselkedésével, önkényes és nárcisztikus ambícióit szolgáló elvárásaival, szabályaival. Úgy képzeli el kereknek a világot, hogy az ő túlérzékeny önérzete és pöffeszkedő egoját nyilván született bőven olyan ember, aki alázatával, engedékenységével, megértésével őt elviselje, s ebben az elnyomotti szerepben is igényeinek megfelelőn éldegéljen ő mellette. Mert „ő egyszerűen ilyen és ez így van jól, változzon meg más, mert másnak könnyebb". Neki, a nagyszerűnek, ez az apróság nehezére esik, és ez uram bocsá' pont nem megy, de ki vetheti a szemére ezt egy olyan nagyszerű és kivételes személynek, mint ő?...

   Az Oroszlán karmás, amíg fel nem oldja negatív oroszláni vonásait, pl. a személyiségi, öntudati, és természetesen idetartozó nemi szerepeit illető hiányinformációit fel nem tölti a megfelelő metafizikailag helyes információkkal, tehát az ellenkező nemhez való hozzá nem értését, addig nyughatatlan marad a párkapcsolataiban (és más emberi kapcsolataiban is). Párkapcsolatában mikor romantikusan megtévesztő, mikor nyíltan vagy rejtetten utálkozó. Neki mindig az a fontos, hogy a még friss, elkötelezetlen kapcsolatok általi izgalom tüzét újra és újra érezhesse, e nemes célért több hónapja meglévő kapcsolatát csatatérré tegye és az elkötelezettlenség, vagy a kötelezettség bomlásának hamis szabadságáért a kapcsolatot rutinszerűen kockáztassa. Ám, prédáit, ha el is engedi, továbbra is sajátjának tudja. Aminek sokszor a különleges dicséretekkel és ígéretekkel vissza-vissza hódított alkalmi szeretők átláthatatlan kavalkádjában való kimerítő (és egy újabb szeretőnél némi megnyugvást kereső) végső soron, egyre kiégettebb és keserűbb élet a végállomása. Házasságában is hiába van már gyermeke, ő csak a másik nemmel való relációjával, vagy épp az általános, mások előtt való szereplésével tud foglalkozni. Úgy, mint a legsúlyosabb szenvedélybetegek az alkohollal, a nyerőgépekkel, a negatív Oroszlán épp úgy teszi félre gyerekeit a partnerével való létfontosságú hatalmi harcért, parázsvitákért, hidegháborúért, a másik lassú legyengítését célzó trükkökért, direkt figyelmetlenségekért, manipulatív hízelgésekért. A negatív Oroszlán úgy érzi, őt aztán semmi sem kötelezheti e jogos és életre szóló párharc befejezésére. A béke számára, csak az ő diadalos és fölényes győzelmével kezdődhetne, ami után természetesen a maga szórakoztatására úgyis tovább játszaná nagy szenvedélyét, a kedvenc macska-egér játékát. Számára a hamis szereplés, a megjátszódás egy örök függőség tárgya. Csak horoszkóp feltárása ismeretében és a metafizikailag helyes, tudatos erőfeszítések során tudja lassanként legyőzni a vágyát, hogy az önbizalmát, önértékelését, arany öntudatát, ne hamis módszerekkel, mások előtti szereplésekkel, hibái maga és mások előtti, makacs be-nem-ismerésével nyerje el, szerezze meg kívülről. S ne mások reakciói, semleges viszonyulásai legyenek önértékelésének mércéje. A baj, hogy a negatív Oroszlán mások csodálatát mindig trükkökkel szerzi meg, olcsó vagy épp méregdrága külsőségekkel és nem valódi jellemszilárdsággal, gerincességgel, bátorsággal, felelősség vállalással. Ha egy kicsit megerőlteti magát a párkapcsolatáért, máris kiábrándul szerelméből, akiért ilyen áldozatot kellett hozzon, pl. egy ebédet meg kellett, főzzön. Ennek a negatív Oroszláni lustaságnak az ellentéte, hogy tevékenységi mániába veti bele magát. Mindenkit felül akar múlni - főleg a párját, amennyiben negatív Oroszlán nőről van szó. Párját sakkban tartja teljesítményével és öntömjénező tombolásaival. Elég jó munkahelyet sosem talál magának, mert őt sehol sem becsülik eléggé, és nem adnak neki elég lehetőséget kreativitása fejlesztésére, s nem adnak elég fizetést stb. Bezzeg másnak! És azt ő miért nem érdemli meg?! – Hasonló rejtett méltatlankodásaival teszi magát szív és gerincbeteggé. Az Oroszlán karmás férfi esetében szintén megjelenik a nőtárs és általában a nők előtti impozáns eredmények és pozíciók elérése. Ebben az esetben is azt érzi az illető, hogy amire ő képes arra a másik nem képviselői sehogyan sem lehetnek képesek, mert butábbak, ambíciótlanok és nem elég kreatívak stb. Az Oroszlán karmás férfi szerint a nő képtelen a kreatív önmegvalósításra és önérvényesítésre, legalábbis nem olyan szinten, mint ő, a férfi. Viszont sokszor mégis a jól kezelhető és ambíciótlan szerelmi partner helyett, nagyon is ambíciósat, önérzeteset, irányítási mániásat választanak, akivel aztán lehet, hogy felvágnak a haverok előtt, de azzal mindig vitatkoznak és veszekednek is, mert a kedves valahogy mindig mindent, mintha egyenesen direkt másként gondolna, tervezne, akarna és magasról tesz arra, hogy párjával minimális szinten is együttműködjön, hozzá alkalmazkodjon. Míg az Oroszlán karmás nő szerint a férfiak logikátlanul gondolkoznak, gyerekes önimádatuk és jóllakott óvódási elégedettségük és anyuci finom főztjein hizlalt magabiztosságuk gátolja őket a realitás érzékelésben, ettől független mégis csak az ilyen elkényeztetett anyuci kedvencek a zsánereik és a valódi férfiúi határozottságot primitívnek, kegyetlennek érzik, amely „állati" őserő el akarja tiporni az ők finom, nárcisztikus, pszichológiailag felfegyverzett, kitanult, kivirágzóban levő (feminista) lelkét. Valószínű, hogy az egyik és a másik nemet lejárató vicceket leggyakoribban az Oroszlán karmások csattogtatják, mint egy tudományos bizonyítékként nemük felsőbbrendűségére. Mindezt úgy, hogy közben a helyzet visszásságát észre sem veszik. Nem keresik „tudományos megoldását" saját párkapcsolati kudarcaiknak, amelyek során így vagy úgy, de a szexualitást is csak egyes-egyedül, kényelmes nárcizmusukban, az „ellenség" távollétében tudják kielégítően megélni... Így teszik magukat hamis felsőbbrendűségükben szánalmasakká és nyomorultakká.

   A negatív Oroszláni vonásokkal rendelkezők sokszor keresnek maguknak valamilyen kreatív munkát: lesznek zenészek, színészek. És ezekben a szakmákban aztán minden gátlás nélkül visszaélnek a tehetségük, vagy állítólagos tehetségük és karizmájuk adta tekintélyükkel. Vagy egyszerűen elbitorolják azt, és szeszélyeskedéseikkel, uralmi eszközeikként használt másokat érő személyes sértegetéseikkel irányítják a csapat munkát, ahol egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy nekik irányítói teljhatalmuk legyen, de ha mégis így lenne – hiszen kemény céltudatosságukkal előbb-utóbb megszerezhetik a vezetői pozíciókat, akkor tehetségükre először árnyékot vetnek kiállhatatlan személyiségükkel, majd hamarosan teljesen el is torzítják tehetségüket a hatalmasra fújt, fejletlen, hibás önérzetük és olcsó megfelelési, tetszelgési kényszerük szolgálatában. Viszont azt, hogy ők élőben és közelről, milyen mesterkéltek, pöffeszkedők gyakran csak közeli ismerőseik, közvetlen kollégáik vehetik észre. Időnkénti lelepleződéseikről csodálóik, vagy a tőlük félők hamar megfeledkeznek, vagy megbocsátják nekik, mert sokak számára így is nagyszerű és példaértékű az ő erejük, kitartásuk. Persze ezek az emberek nem látnak a Májá fátyol mögé, nem ismernek metafizikát. A metafizika szemszögéből ugyanis az Oroszlán karmás csábító, erős és ambíciós sztárok vagy uralkodók sem különbek semelyik más karmaverklizőtől. Még az Oroszlán-karmások azon ritka végletétől sem, akik semmiféle öntudattal nem rendelkeznek, és így minden szempontból igénytelenek, ambíciótlanok, megalázkodóak és minden rejtegetés és szépítgetés nélkül gyávák és hazugok. Mindenképpen szükséges tisztázni, hogy a karmánkénti két szélsőséges magatartási forma megkülönböztethető ugyan egyértelműen, de az adott karmához tartozó, két embertípusnál megvan a hajlam a másik végletre is, és bizonyos időközönként, bizonyos helyzetekben meg is nyilvánul. Pl. a magabiztos, ambíciós Oroszlánok (akik nem feltétlenül hangosak, de mindenképp kitűnnek valamivel a tömegből, pl. drága ruháikkal, autójukkal, flegma és magabiztos arckifejezésükkel, cicomáikkal) bizonyos helyzetekben gyávák, meghunyászkodók, behódolók, míg az általában csendes és ambíció nélküli Oroszlánok időnként produkálnak zsarnoki, agresszív és nárcizmustól vezérelt, hatásvadász kitöréseket, de legalábbis egyértelműen kegyetlen öncélúságukról tesznek tanúbizonyságot időnkénti kirohanásaikkor.

  Az Oroszlán karmások jellemző betegség és balesethajlamai a következő szerveket, testrészeket érintik: arc, hát, gerinc, szív.

  A negatív Oroszlán tudatosan vállalt bátorság- és erőpróbák során erősítheti jellemét, főként javallott nekik a karate, ahol önfegyelmet, kitartást, tiszteletet, indulatok nélküli harcot tanulhatnak és természetesen fontos, hogy párkapcsolataikban önmagukat túlteljesítve, határaikat átlépve önuralmat, hibabelátást, alkalmazkodóképességet, megértést tanúsítsanak.


Általános bevezető a jegyekhez:

  12 erőtér vagyunk, 12 erőtérből áll össze spirituális struktúránk, s erre épül a testünk is. Amely erőtérbe nem került a születésünkkor bolygó, vagy karmikus pont, azt jelenti, az, az erőtér pozitívan működik bennünk, de életünkben tulajdonképpen háttérbe kerül, logikusan, hiszen előtérben azok az erőterek vannak, amelyekbe került planéta vagy karmikus pont a születési képletünkben. A negatív karmikus pontok és a negatív fényszögek jelzik a spirituális struktúránkban velünk született zavarokat (gyengeségeket, túlműködéseket). Ezek a személyiségünk előtérbe kerülő részei ugyanis életünk ezek felismeréséről, beazonosításáról és meghaladásáról szól, továbbá a pozitív fényszögek jelzik azokat a lényeges pozitív képességeinket, amelyek szükségesek számunkra a karma-feloldásunkhoz.

2013.09.20., péntek [09:03]
Képek
Videók
További cikkek a kategóriában