Karma

    A születési képletükben a Kosban asztrológiai jegyében álló Lilith nevű, Sárkányfarok (másnéven: Leszálló Holdcsomópont) elnevezésű karmajelölő pontokkal született személyeknek, továbbá  a teljesen vagy többnyire negatív fényszögelésű Nappal rendelkező személyeknek a Kos jegy és eme karmajelölők szerinti karmikus meghatározódásairól, sorsproblémáiról, betegség és baleset hajlamaikról.

   A Kos az addig felismerhetetlen és az isten testébe bevonhatatlan, be nem építhető, újonnan keletkezett isteni ideákat az önmaguk ellentétévé tevő Lilith-jelenség által így keletkezett Pokol illetve káosz által megzavart és megbomlasztott Abszolútumnak a fizikai dimenzió megteremtési szükségletének a felismerése utáni legeslegelső mozzanat, vagyis a Teremtés kezdete, az első megnyilvánulás. A létezés első, habozás és feltétel nélküli (tehát spontán) célirányos, kíméletlen és eltéríthetetlen fizikai megnyilvánulása és tette. 

Kos

    A Bika asztrológiai jegy erőtere az alapvető testi és anyagi szükségleteinket jelöli: az otthonhoz, a táplálékhoz, az anyagiak felhasználásához, a termeléshez, a fogyasztáshoz, a tulajdonhoz-vagyonhoz, és a testiséghez, szexuális szükségleteinkhez való viszonyunkat.

   Ennek oka, hogy a Bika morfogenetikus erőtere azt a létmozzanatot („lét-folyamatfázist”) jelenti az örök létben – Abszolút Szellemben, ahol az Abszolútum először próbál egyfajta „nyers”, „durva” és „felszíni”, tehát végső soron még csak részleges egységet alkotni az újonnan teremtett (és folyamatosan teremtődő, új), még az egyetemes szellemi egységbe beolvadni nem tudott lét-ideákkal.

A Bika jegy asztrológiai jele

Az Ikrek karmáról és az Árnyék-én jelenségéről - Kozma-Joó Violetta asztrológus

     Az Ikrek asztrológiai jegy azt a szellemi erőteret jelenti, mely az Abszolút Létben az Abszolút Szellem és a lét határállapotába került anyag – anyagi sík közötti megbízható információ cserét rendeltetett elvégezni. Ezért az Ikrek karma ennek az információ cserének, és a fizikai sík általi tükröződésnek a zavarait jelenti. El egészen a Teremtő Istennek az adott személyben való egyéni öntudati, önérzékelési leképződésének, mint teremtő és teremtmény közötti információcserének a zavaráig, tehát az adott személynek az önmagára nem ismerését, saját isteni eredetű teremtményi mivoltának a felismerési képtelenségéig, amelynek oka az Ikrek uralkodó bolygója által jelölt őserőnek, a lineáris logikának az öncélú és minden más értelmet kizáró működése. Ezekből a zavarokból születik az ikrek karmás emberekben a téves kétség, kételkedés, majd ezekből keletkeznek a kettősségek náluk, amik miatt nem lehetnek boldogok egészen addig, amíg a szellem és az anyag közötti információ cserét, tükröződést, vagyis a szellemi és az anyagi világ helyes értelmezésének és egyeztetésének képességét helyre nem állítják magukban, amíg fel nem ismerik isteni eredetüket, és a lineáris logika (intelligencia) feletti szellemi képességeiknek az intelligencival szembeni előrébb valóságát (az őserők közti hierarchiát) a karmafeloldásuk során, ahol a merkúri logika, az intelligencia az utolsó szolga a karmafeloldási küldetésben, az inkarnációban.

Ikrek

       A Rák az anyag körén belüli teremtésnek, vagyis a nemek összekapcsolódása általi közös teremtésnek, az utódnemzésnek és -gondozásnak, a testi, lelki, szellemi táplálásnak, nevelésnek és növelésnek az erőtere. De idetartozik az állatok szaporodása, és a tenyészet minden neme, az önmegtermékenyítés is. Az embernél, fejlődése során megjelenik az érzelmi, esetleg már a szellemi összekapcsolódás szüksége és megvalósítása is, e szempontból fontosak a közös otthon alapjai, leginkább a fizikai alapok - a fizikális otthon. Továbbá az otthonhoz, a családhoz való érzelmi viszony tartozik a Rák erőteréhez.

Rák

   Pozitív értelemben az Oroszlán az egészséges öntudat, a maszkulin teremtő erő, azaz az egészséges öntudat ereje által, az egészség irányába formáló információ áramoltatás (szellemi fény áramoltatás) erőtere, az igazság erejét, továbbá az igazság tartalom szerinti (elméletek, tárgyak vagy személyek közötti) hierarchiát mindig felfedni és hirdetni célzó személy, az Oroszlán pozitív megtestesítője. Az Oroszlán karmás személy az igazság megismeréséért legtöbbször és legelőször saját gyengeségeivel, hibáival kell, megküzdjön, és ezeken uralkodni tanuljon.

Oroszlán

A Szűz azt a Teremtés utáni Lét-mozzanatot testesíti meg, amikor is az Oroszlánban öntudatára ébredt ember, a kultikus, tehát rendeltetésszerű, a megváltás logikája szerinti életet gyakorolni kezdi.

Nem véletlenül kapcsolják hozzá a bőséget és a termékenységet is. A Szűz uralkodója a Merkúr, eleme a Föld. A Szűz Lét-mozzanata, tehát pozitív ősképessége az észt, a logikát a Föld (földi élet-kereszt felvétel) a megváltás logikájának és szükségének szolgálatába állítani. Ez a Szűz alázata, szolgálata, kultusza és e tevékenység hoz bőséget.

Szűz

   A Mérleg jegy azt a Lét-mozzanatot testesíti meg, amikor az ember a másik emberrel nem csak testi, de már lelki, érzelmi, szellemi szinten is harmóniába kíván kerülni - kiegyenlítődni vágyik. A párkapcsolati kiegyenlítődés a legfontosabb a teljes Egész-ség szempontjából. A legnagyobb fejlődést a másik nem elfogadásával, pozitív, ellentétes nemű tulajdonságainak fokozatos elsajátításával érhetjük el. Itt merül fel az Androgünosz-lény, az isteni lény megvalósításának lehetősége. Nyilvánvalóvá válik az együttműködési képesség szerepe a teljes megváltódásban és a boldogság elérésében.

Kozma Szilárd és Joó Viola asztrológuspár

   A Skorpió az Abszolút Szellemnek az újjászületési Lét-mozzanata. A Kos után, a fizikai születés, a világ születése, az egyéni, emberi születés után a tudatos szellemi újjászületés szükségének felismerése és megvalósítása.

Pozitív megnyilvánulása, amikor az ember felismeri a benne rejlő Lilith-zavarokat, gyengeséget, önzést stb., és neki lát ezeket a megvilágítani, beismerni, a leereszkedik saját poklába. A pokol és a mennyország mindig személyes. Ezért minden pokoljárás, mindenkinél, a saját tudattalan tartalom megmutatkozása.

Skorpió

   Pozitív értelemben a Nyilas a céltudatossága, magabiztossága, tehát harci kedve és önértékelése a metafizikai és spirituális ismeretek, és így kialakított metafizikai értékrend/értékítélet által felülvizsgálva a Nyilast képessé teszi a megváltás szellemének pontos megcélzására, követésére. Pozitív megnyilvánulásában, a Nyilasban megvan a harci kedv, a helyes önértékelés és a (spirituális) tudás, amelyek segítségével egyértelműen és nyíl egyenesen (tehát kilengések nélkül) halad saját megváltása felé, önnevelése, hite és sorsbizalma által is.

A kentaurnő és a faun

A Bak az egyetemes törvényekkel szembeni rugalmasságot, alázatosságot jelentő konstelláció. Karmikus esetben az egyetemes törvényekkel szembeni ignoráns viselkedést, helyette metafizikátlan társadalmi szokásokhoz való makacs ragaszkodást és a szellemi törvényekkel ellentétes magatartást jelenti. E téves irányú szilárdságában rejtett gőgöt is hordoz a Bak karmás személy. Higgadtsága és kitartása negatív esetben nem a szellemi törvények szerinti életvezetést szolgálja, hanem a látszat-morált, és látszat-felősséget.

Bak

Vízöntő karmája annak a személynek van, akinek a születés horoszkópjában a Vízöntő jegyben áll a Lilith, vagy a Sárkányfarok, vagy teljesen negatívan fényszögelt bolygója, bolygói. Tehát, ha valakinek csak egy negatívan fényszögelt Napja áll a Vízöntőben a születési kelpetében, akkor ő is Vízöntő karmával rendelkezik – bár, többnyire kevésbé rejtett és könnyebben meghaladható változattal, mint azok, akiknek a Lilithjük vagy a Sárkányfarkuk található ott.

Kozma Ividő Mária és a palackba zárt víz megfigyelése

    A Halak pozitív értelemben az egyetemes szeretet, a magasrezgésű létszeretet, az önmegváltó szellemiségbe való visszakapcsolódás egységélménye, és az egyetemes létszereteten alapuló pozitív sorsimagináció erőtere. Negatív értelemben, ennek ellentéte: világfájdalom, lét-kiábrándultság, ugyanakkor kába-misztikus életszeretet, azaz: illúziókban élés; az illúziókban élés révén erőtlenség az önmegváltó - karmamegismerő és karmafeloldó szellemiség felvállalásához; gyávaság, mimózalelkűség és bizalmatlanság, a végső és teljes odaadástól és eggyéolvadástól való félelem, vagy hamis odaadás és összekapcsolódás, azaz: ideiglenes önmegtagadással, személyiségfeladással történő érzelmi kapcsolódás másokhoz, párkapcsolatban a társhoz.

Áldott élet - Joó Violetta és a leányok


"Ha nem találod valaminek a pozitív érelmét és jelentését, nem azt jelenti, hogy az az értelem nincs meg, hanem azt, hogy még nem kerested eleget." /Hamvas Béla/


   Ami a beváltást és a szándék és életmegvalósítást illeti, kétségkívül, nagyon fontos a gondolatoknak é a szavaknak a tettekben való beváltása - kipróbálása, tehát a realizáció gyakorlata, gyakorlása.
De még fontosabb tudni azt, hogy soha, semmiképpen nem sikerülhet semmiféle realizáció, és ha felszíni látszatra az mégis sikerül netalán, akkor hosszú távon az is bukik, vagy szétmállik mindenképpen, amennyiben képteleneknek bizonyulunk mind a belső (de persze, ezzel kell kezdeni!), mind a külső őszinteségre, egyenességre, világosságra, átláthatóságra, megbízhatóságra, hitelességre.
- Ez a Jupiter, vagyis a 6-os szám titka! A Mars (5) és közötte oszlik ketté a világ, kettejük között van az abszolút null-pont, az igazsághoz - az igazság (Plútó) felé fordulás pontja. (A bal kezünk öt úja és a jobb kezünk öt úja közötti üresség.)

Kozma Szilárd író asztrológus

    Éppen a napokban vált alkalmassá és aktuálissá, hogy újra írjak a mai, magyarországi (európai) férfigyűlölő korszellem által áthatott személyek általános párkapcsolati harmonizációs problémákról, okaikról és az általam megismert, és alkalmazni kezdett megoldásokról.

- Ez a cikk egy válaszadás az Asztrologosz.hu-n párkapcsolat és férfi-elfogadás témában.

   S ha már így adódott, hogy te feltetted ide ezt az őszinte vallomásokkal ellátott, több a párkapcsolat témaköréhez tartozó problémát felvető hozzászólásod, akkor neked válaszolva írom meg a most esedékessé vált megérlelt felismeréseket, tanulságokat, hiszen én is nagyon hasonló problémákkal küzdő személy voltam, és e problémák gyökerét jelentő tévideák feltérképezését, és kitisztítását végzem még a jelenben is. Nem is lehet ez másképp minimális, határozott iránymutatást adó, liberális neveltetéssel felnőve és tűz elemű problémáktól többszörösen érintetten (Oroszlán Nap, Nyilas Sárkányfarok, teljesen negatív Skorpióban álló Mars).

Kozma Szilárd és Joó Viola asztrológuspár

   Mi az oka annak, hogy manapság annyi meddő nő van, és sokan, már az egészen fiatalok közül (húszévesekre gondolok) is, ilyen problémákkal küzdenek?
   Kozma Szilárd: Ez egy igen komoly kérdés, amit fontos nagyon komolyan venni, és amelyre a válasz sajnos, éppen a probléma komolysága és összetettsége miatt, egyáltalán nem lehet, könnyen érthető módon, egyszerű.

Az egyre terjedtebbé váló korai meddőség igazi ok, az egész nyugati típusú civilizáció társadalmaiban elharapózó többi, un civilizációs betegségnek (depresszió, pánikbetegség, melankólia-kór, más pszichózisok, különféle allergiák, bulímia, stb.) az egyik legfontosabb, rejtett okára, is rámutat.

Kozma Szilárd asztrológus és családja

     Sok nő életét keseríti meg, hogy bár vágyik a harmonikus párkapcsolatra, hiába várja az Igazit. Vagy magányos, vagy egyik problémás kapcsolatból kerül a másikba. Ennek számos oka lehet, de talán épp olyasmiről van szó, amire nem is gondolnánk: felmenőinktől örökölt spirituális programok tartanak bennünket kényszerpályán.

   Kozma Szilárd erdélyi asztrológus és író felfedezése a sorsunkat befolyásoló, anyai ágon öröklődő spirituális programok léte, melyek kiolvashatók a születési horoszkópunkból. Ezek egyike a „Fény- és céltudat- ellenes, Világosság és öntudat-ellenes”, más néven: „Férfiasság-ellenes” program, amely mélyen, a tudatalattinkban rögzült, és így fejti ki áldatlan hatásait kapcsolatainkra.

Kozma Szilárd horoszkópja

  Életminőségünket jelentős mértékben befolyásolja, hogy van-e párkapcsolatunk, és ha igen, milyen minőségű?  Szerelmi és szexuális életünk spirituális összefüggéseiről beszélgettünk Kozma Szilárd író-asztrológussal. (Lehner Zsuzsa)

L. Zs.: - Szilárd, mesélted, hogy asztrológusi munkád jelentős részét teszik ki a párkapcsolati problémák, illetve az e terület nem megfelelő működéséből adódó gondok elemzése és megoldása.

 

Kozma Szilárd - Így van. A téma hangsúlyát támasztja alá az is, amiről az egyik tévécsatorna reggeli műsorából értesültem: a szervátültetési piacon általában a beültetésre alkalmas - A Vénusszal analogikus kapcsolatban álló - vesék képezik a legnagyobb hiánycikket, és egyben a legnagyobb üzleti forgalom tárgyát is.

Kozma Szilárd és Joó Viola asztrológuspár

   A kínai asztrológia szerinti Kecske évének megfelelő karma (negatív szellemiség és az azt feloldandó életfeladatok) a káldeusi asztrológiában a Bak jegyének felel meg. Az emberek életében a Bak erőterével és uralkodó bolygójával, a Szaturnusz által jelölt őserővel való kapcsolatot a földi – tehát a nemzeti, egészen pontosan az állami törvények, a közösségi életre vonatkozó szabályozások (területi határok, jogi határok), továbbá a lelkiismeret, az egyetemes törvények ismerete, a felelősségtudat - felelősségek, a hosszú távú következményekben való gondolkodás – a tanulságlevonás szellemi-gyakorlati tevékenységei és folyamatai jelentik elsősorban.

Egy 2015-ös évi asztrológiai konstelláció

Ingyenes asztrológusi tanácsadást vállalok, főként anyasággal, várandóssággal és magzatfoganási kérdéseket illetően.

Joó Violetta asztrológus horoszkópja

    Miért nevezik Bolondnak a tarot legerősebb, legtöbbet érő, a 22-es számú kártyáját? Mi is ez a rejtélyes, beavatotti Bolondság?

     A Bolond állapot, úgy, mint a boldogság, az istenazonosság-tudatból fakad. Analóg a Halakkal és a Plútóval.

A Bolond életfeladatait felvállalta mind, minden őserővel harmóniára törekszik, megismerte és megszokta az újjászületést, majd fel is támadt, mert megismerte a karmáit és fő célja azokat teljesen, de legalább is minél nagyobb mértékben feloldani. De ezt viszont bolondság és boldogság nélkül lehetetlen. Bolondnak és boldognak kell lenni mindig, a boldog bolondságot mindig gyakorolni kell. Gyakorolni kell azt tehát, hogy a legnehezebb helyzetben is bolondkodva boldogok és boldogan bolondok lehessünk. Hogy a karmánk megnyilvánulásai és a figyelmeztető jelek ne ejtsenek soha kétségbe, ne vigyenek a kétség, a harag, a düh, vagy a szomorúság átélésének a kísértésébe.

A Bolond - Rider waite Tarot 22

Kozma Szilárd: gyűjtött és saját beavatási aforizmák:

 

METAFIZIKAI AFORIZMÁK I                

 

 

l) A végső igazság felismerési lehetősége bennünk vár reánk miközben mi kivülről várjuk az érkezését.

2) Azok a szülők és tanítük – tanárok, akik a felelőtlen magatartásra és apró ürömök és nagyb élvezetek szerzésére szoktatnak, egyben a nyomorusághoz is hozza szoktatnak.

3) Akármennyit hibáztatok másokat, nekem marad az egész.

Kozma Szilárd leányaival

 

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus: Gyűjtött és saját beavatási aforizmák


1) Folyton azt keressük, amit az élet soha nem rejtett el előlünk: a megváltást. A lét-látomás felelősségét és a felelős tudatosság mágikus következményét

2) Valójában csak a hazugságot és az ostobaságot bánthatod meg, a tényleges szeretettel egyesült isteni értelem, a bántást derűsen tükrözve mosolyog.

3) Nehéz hibáznod, amikor tudod, hogy kell hibáznod.

4) Ne kombináld a kombinációkat, hanem az őselemeket próbáld magadban egymásnak megfeleltetni és ezáltal a kiegyenlítődött egészségbe kerülni. De vigyázz, mert a tűz  –  az igazságért való harc  –  is az öselemek egyike!

Kozma Szilárd - Meditáció és vízesés

Kozma Szilárd karma és családasztrológus: Gyűjtött és saját beavatási – megváltási aforizmák

1) A nehézségeken nem az Isten könnyít, hanem a rendeltetés-hárítás ördöge.

2) Azokkal folytasd az utad, akik utolérnek. (Haladj tovább azokkal, akik utolérnek)

3) Óvakodj a jótékonykodóktól, akik a jó tettükkel rád akasztják a rossz lelkiismeretüket.

Kozma Szilárd író asztrológus

Kozma Szilárd: GYŰJTÖTT ÉS SAJÁT BEAVATÁSI – MEGVÁLTÁSI AFORIZMÁK

1) Mondj le arról, aki lemond rólad.

2) Nem az út hosszú, hanem a belénk rejtett cél, a megváltás tűnik ködösnek.

3) Nézz előre, hogy tovább láthass.

4) Ne hagyd magad legyőzni az által, amit még nem győztél le magadban.

Kozma Szilárd és Viola asztrológuspár családi körben

Gyűjtött és saját ihletésű beavatási aforizmák: METAFIZIKAI AFORIZMÁK V.

1) Válaszd azt az igazságot, ami ellentétben áll a kellemes képzeteiddel.

2) Aki a gyermekáldástól elzárkózik, az elzárkózik a testvéri szeretet elől is. És aki a testvéri zeretet elől elzárkózik, az az Isteni áldás elől zárkózik el.

3) Az anyagi javak és eszközök csak abban az esetben hoznak boldogságot ha egyetemes megváltás-tudatba ágyazott, éber képzelettel párosul a birtoklásuk.

4) Akik a kulcsot megtalálják, nem lehetnek zárkózottak.


Kozma Botond asztrológus