Asztrológiai előrejelzés 2015-re (Joó Violetta)

   A kínai asztrológia szerinti Kecske évének megfelelő karma (negatív szellemiség és az azt feloldandó életfeladatok) a káldeusi asztrológiában a Bak jegyének felel meg. Az emberek életében a Bak erőterével és uralkodó bolygójával, a Szaturnusz által jelölt őserővel való kapcsolatot a földi – tehát a nemzeti, egészen pontosan az állami törvények, a közösségi életre vonatkozó szabályozások (területi határok, jogi határok), továbbá a lelkiismeret, az egyetemes törvények ismerete, a felelősségtudat - felelősségek, a hosszú távú következményekben való gondolkodás – a tanulságlevonás szellemi-gyakorlati tevékenységei és folyamatai jelentik elsősorban.

Egy 2015-ös évi asztrológiai konstelláció
Egy 2015-ös évi asztrológiai konstelláció

   A Bak és a Kecske jegyet illetően még a különböző emberi közösségeknek, egészen tág értelemben: az emberiség valódi spirituális rendeltetése szerinti érdekeinek, valódi fejlődési lehetőségeinek a szem előtt tartása és az ebben a szellemben végzett közösségi tevékenységek és szerepvállalások tartoznak.

   A kínai asztrológiai holdév tehát, a kauzális asztrológiai megfigyelések szerint karmikus - negatív – minőséget, tehát megfelelő életfeladat-felvállalási kényszert és a feladatok elhárítása esetében a megfelelő negatív sors-következmények szükségképpeni megjelenését jelzi. Az időminőségnek egy olyan (negatív jelleget fokozó) szellemi jellemzőjét, „összetevőjét” és ennek felfokozott aktivitását jelzi az adott kínai holdév jegye, amelynek a veszélyessége a Lilith által jelzett negatívumokéhoz hasonló.

   Azoknál a személyeknél, akik a Bak (és a Szaturnusz) által képviselt szellemiséggel, persze, öntudatlanul és önkéntelenül, de: nem élnek harmóniában - vagyis azoknál, akik velük született vagy szerzett Bak karmával rendelkeznek, a Bakhoz, és a Kecskéhez tartozó negatív, belső késztetések nagyobb intenzitása, előtérbe kerülése várható a Kecske évében, vagyis 2015-ben is. Ezek külső jeleiként pedig szintén a Bak és a Kecske szellemisége gyakorlati megvalósulási erőterének (társadalmi, közösségi, nemzeti intézmények, nemzeti és nemzetközi, illetve kisebb térségi politika, az állami intézmények és a közösségi életet rendező bürokratikus apparátusok és intézmények, igazságszolgáltató intézmények, stb.) megfelelő negatív, külső jelenségek és folyamatok felerősödéseivel, betetőzéseivel szembesülhetünk az idén.

   Külön figyelemre int tehát ez az időszak a külvilággal szemben, de épp úgy saját magunkkal szemben is, a Bak erőteréhez kapcsolódó tulajdonságokat (Főként a felelősség- vállalás és konkrét felelősség-gyakorlás) és tevékenységeket illetően. Nincs szó arról, hogy el kellene fogadni a negatív késztetéseinket (felelősség-hárítás, öncélú aggódás, látszat felelősségek vállalása, felelősség-megosztás és áthárítás, valamint sors-ellenes biztosítás) és engedni azoknak, ez visszaélés lenne a fejlődés törvényével szemben. A nehézségeknek az a feladatuk és rendeltetésük, hogy fejlődjünk általuk, vagyis: az, hogy oldjuk fel karmikus tévképzeteinket, reflexeinket. – Az idén tehát, ez az égi elvárás lesz jellemző, ezért a legnagyobb mértékben az egyetemes – szellemi - törvényekkel való viszonyunkra fókuszálódik nagyjából minden történés az életünkben.

   A Kecske éve a hosszú távú következményekkel való szembenézés - a régóta tartó folyamatok végkifejleteinek ideje lesz, mind a külvilágban, mind a belső történések szintjén is, és ezért ez, a hatás – visszahatás, tehát az ok és az okozat és a kölcsönösség törvénye szerint, várhatóan mindannyiunkat érintenek a másoknak a tőlünk távolinak és semlegesnek tűnő, egyéni problémái is. Előtérbe kerül a tetteinkért, a sorsunkért, a másik emberért, a közösségért való felelősség szellemisége. Tulajdonképpen a Bak erőterét illetően spirituális felelősségtudatról, az egyetemes törvények ismeretéről és betartásáról van szó, tehát olyan negatív eseményekért is felelősségre vonnak esetleg, amiért tettben és cselekedetben nem vagyunk – voltunk vétkesek, de gondolatban és képzeletben igen, és esetleg szóban konkrétan is.

   Pozitív esetben, önként együttműködve a sorssal, idén a fenti szempontok szerint sokkal többet vizsgáljuk önmagunkat és a környezetünk eseményeit. Sorsunk iránti alázatunkat intenzívebbé tehetjük ide vonatkozó felismeréseink, belátásunk segítségével. És erre nagy szükség is lesz. A Bak karmásoknak viszont ez inkább nehezükre esik, ellenállásuknak pedig végzetes következményei lehetnek. Sőt: azok számára is, akik illetéktelenül és hívatlanul erre az életkörre, vagy ebbe az életszférába bemerészkedtek (Pl. politikába, más fajta közösségi „képviselőségbe”). Számukra ez az év különösen nehéz próbatételek és kísértések időszaka lesz az egyéni felelősség és az egyetemes törvényesség hatásai és visszahatásai szempontjából. Hogy a helyes utat – a tényleges boldogulás útját tudják-e választani, ahhoz természetesen, az első biztosan szükséges lépés, hogy alapos és komoly karmafeloldási horoszkópelemzést kérvén beavattatják magukat a saját sorsuk logikájába, karmájuk arculatába.

   (Magyarázat: születési Bak karmát jelez a negatívan vagy vegyesen fényszögelt Nap, Sárkányfarok Lilith vagy más többszörösen vagy teljesen negatív bolygó a Bak jegyében, vagy a  10. házban a személyi horoszkópban.)

   A szomorú igazság az emberiséggel és spirituális fejlettségével kapcsolatosan sajnos az, hogy az emberiség egyfajta látszat fejlődésben munkálkodik, teljesen vaktában. Ez nem más, mint az öncélú és egyoldalú tudományos, technikai és általános intellektuális (ál-humanista) fejlődés. Miközben spirituálisan nem fejlődik szinte semmit. (A manapság erősen divatos, de az élet könnyű megnyerési lehetőségének az alaptalan, naiv hitére alapuló un. ezoterikus – misztikus tanítások önkényesen szabadelvű értelmezésére alapuló mozgalmak és iskolák és áramlatok semmiképpen nem jelentenek spirituális megvilágosodást és fejlődést, hanem inkább csak még nagyobb zavarodást, a liberális egoizmusnak az egzotikus köntösbe öltöztetését). Sőt, a technikai vívmányok biztosította kényelmi és szórakozási lehetőségek közepette egy olyan hamis szabadságban él az emberiségnek a magát fejlettebbnek képzelő, nyugati típusú társadalmakba szerveződött része, amely szabadság eszme (a liberalizmus) által önként vált és válik robottá, rabszolgává. Mindeközben talán soha nem volt az emberiség ennyire távol az egyetemes törvények szellemiségétől, az egyetemes sorstörvények betartására való igyekezettől, vagyis a Bak szellemiségével való harmóniában éléstől. A modern technika nyújtotta kényelemi és bebiztosítási lehetőségek révén ugyanis távol került még a természettől is, és lázad az egyszerű fizikai, biológiai törvények és sajátosságok ellen is, nemhogy azok megértésének segítségével továbbléphetne a szellemi törvényekkel való ismerkedés és harmóniába kerülés szellemi fejlődési feladataihoz.

   Világi színtereken az egész évben különböző, régóta esedékes határproblémák újraértelmezése, a régi kezelési módok megkérdőjelezése, kérdésessé és megoldásuk esedékessé válása lehetséges, vagyis a határokkal kapcsolatos területi-, törvénykezési eljárásoknak a  szabályozásai és az egész társadalmi együttélési elvek megújítási szükségei kerülnek majd napirendre. A törvénykezési és felelősségvállalási problémákat a társadalmakat felkavaró módon leleplező, megoldásukat sürgető, világi eseményeknek a sora és sorozata lesz a jellemző. A politikusoknak, a köz-informálásáért felelős személyeknek, média-szakembereknek pl. újságíróknak, a közszereplőknek továbbá a törvény embereinek (rendőrök, ügyészek, bírók) a szokásosnál gyakoribb, irracionálisabb és megdöbbentőbb felelőtlenkedéseire, visszaéléseire és melléfogásaira illetve a hiányos vagy téves elgondolások alapján megtervezett törvények miatti bűnözések lelepleződéseire lehet számítani a Kecske évében, többek között.

   A Gergely naptár szerinti 2015-ös év elejének a Bak hónapjában lezajlott, politikai és közéleti világrengető eseményeket, mint egy bevezetőnek is lehet tekinteni a 2015 februárjában kezdődő kínai asztrológia szerinti holdévet illetően. Kezdve a párizsi Charlie Hebdo szerkesztőségét ért terrortámadással, amely a jelenlegi modern társadalom egy igen nagy mélységű, de még annál is árnyaltabb problémáját is fókuszba helyezte Európa szerte, sőt világ-szerte. Sokan már kezdik is megérteni, hogy ez a tragédia a szólásszabadság, a sajtószabadság, vagyis liberális jogok gyakorlása és a bevándorlási – bevándoroltatási politika határainak, sőt: az egész liberális – európai szellemiségnek az újragondolását sürgeti. A januárban a Bak jegyének az időszakában több olyan esemény is történt, több olyan közösségi – társadalmi probléma is „berobbanva”, a középpontba került, amely a társadalmi együttélési szabályok újragondolásának, a határok áthelyezésének szükségét jelzi. Ilyen témák pl. a nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát érintő bevándorlás-szabályzás ügye, vagyis annak a kérdésnek a felvetése, hogy egészséges kultúra-e az, amely nem a közvetlen utódain keresztül, hanem a bevándorlókkal való feltöltekezésén keresztül és a bevándorlóknak az un. (végül is: sikertelen!) integrációján keresztül akarja fenntartani magát?  Vagy ilyen, az ugyancsak önkéntes számszerű sorvadásba indult japán népnek a Japán kormánya részéről megfogalmazott terv, amely szerint újra fogják írni az országra vonatkozó, eddig szigorúan pacifista, külpolitikai és háborús alapelveiket, törvényeiket.

   Érdemes még a kínai holdév jegye szerinti jelzéseken túl, 2015-re a  Lilith és a Sárkányfarok pozícióját is megfigyelni. A Sárkányfarok helyzetét tekintve azt kell, lássuk, hogy a tavalyi háromszorosan tüzes konstelláció sem ért még teljesen véget, mert a Sárkányfarok (más néven Leszálló Holdcsomópont) 2015 októberéig továbbra is a tűz jegyű Kosban fog haladni. Szintén a Kosban van és marad is még az égövön lassan haladó Uránusz is - jelenleg szoros együttállásban a Sárkányfarokkal. Ezek a világi színtereken továbbra is, forradalmi, vagy más fajta népi forrongásokat, összecsapásokat, valamint terror-akciókat, zavaros indítékú és célú, közösség-ellenes támadásokat jeleznek többek közt, de jeleznek ugyanakkor természeti, és technikai – technológiai katasztrófákat is. Egyéni sorsokat illetően pedig a tűz és Uránusz problémás személyeknél erős belső lázongásra, radikális és agresszív megoldásokra, negatív értelemben vett pálfordulásokra való nagy hajlandóságot, zavaros és téves szabadság törekvéseket jelentenek.

   Nem mellékes az a tény sem, hogy a 2015-ös év aritmológiai szempontból a 8-as számot adja ki, amelynek jelentése szintén az Uránusz bolygó által képviselt őserő lényegiségével párhuzamos. Ez radikális sors-fordulatok, belső megfordulások lehetőségét és szükségét jelzi, mindenkinek a maga mentalitásának, karmaoldásának megfelelően. 

   A tavalyi év végétől kezdődően a Lilith a Szűzben jár idén szeptemberig. Ez jelzi azt, hogy az emberek nagy része fokozottabban agresszív lesz mentálisan és rendeltetés-ellenes, hiányos, erőltetett, illetve irracionális logikával gondolkozik majd, s ezt a földhöz ragadt, és labirintusgyártó, téves logikát mindenek fölé helyezi. Ettől, az isteni rendeltetési logikától oly távol álló, sorskérdésekben a lineáris logikával csak újabb és újabb labirintust gyártó „agyalástól” válik már-már bizarrá a Szűz karmások gondolkodása. Bennük ez a labirintus-gyártó, mentális feszültségtermelés idén, amíg a Lilith a Szűzben jár még fokozottabb lesz. Az emberek általában is, tehát nem csak a Szűz-karmások, fokozottabban hajlamosak lesznek nagyon bonyolult, részleteiben ugyan racionálisnak tűnő, de összességében és lényegileg sehova sem vezető logikai-labirintusi elméletek gyártására és azok azonnali „pragmatikus” alkalmazására, ezzel együtt megnő a vitatkozási hajlamuk is. Ugyanis az ő istenük a gyakorlati logika, amivel viszont nem lehet abba a felső, spirituális nézőpontba eljutni, ahonnan a sorskérdéseket és a szellemi összefüggéseket igazán megértheti és a sorsproblémáit megoldhatja az ember.

   Szélsőséges esetekben, egészen a tömeges őrületekig is elmehet tehát ebben az évben ez a felesleges, de a többség által, valamiért mégis szükségesnek látott, mentális- elméleti bonyolítás, irracionális labirintus-gyártás és verbális agresszivitás. A Szűz jegy szerinti zavarainkat megtestesíthetik olyan külső és belső problémák is, amelyek az anyagiakkal, a gyakorlatiasnak látszó, de csak a bonyodalmat szaporító technologizálással, a gyakorlati és az elméleti problémáknak a görcsös racionalizmussal, materializmussal való kezelésével és a tömeges szolgalelkűséggel is kapcsolatosak lehetnek.

 

Ajánlott olvasmányok a témában:

Kozma Szilárd asztrológus: A Bak karma

http://kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=53

Kozma Szilárd: Egyetemes törvények

http://kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=611

Vagy: külön-külön olvashatóak az egyetemes törvények a Szepo-n is a Sorsrendezés Asztrológiával című rovatban.

Hamvas Béla: Scientia Sacra II. – A törvény

„A történeti törvények mögött vagy pragmatikus vagy eudaimonista morál lappang, s azt a szenvedély (radzsasz) vagy a haszonvágy (tamasz), hozza, de sohasem a hierarchikus és normatív morál, és sohasem a szellemi meggondolás.

A törvény csak akkor teremt rendet, a közösség életét csak akkor szabályozza kielégítően, ha a közösség törvénye a világtörvényt fedi, vagyis ha a közvetlen forrás: a dharma.”

„Semmiféle közösséget olyan törvénnyel, amelyet a kielégülés vagy a haszonvágy hoz, fenntartani nem lehet.”

http://www.atillaakademia.hu/sites/default/files/kiemelt_irodalom/HAMVAS_Scienta%20Sacra_2.kotet.pdf

Hamvas Béla: Patmosz I. – Értekezés a közigazgatásról

http://users.atw.hu/onallosag/hamvas/Patmosz_I.pdf?atw_rnd=168741642

Ajánlott alkalmazás: Astrogo - A Szepo-n elérhető János-Széll István által kifejlesztett asztrológia program segítségével bárki megnézheti, hogy az ő születése időpontjában hol álltak a karmikus pontok, vagyis a Lilith és a Sárkányfarok:
http://www.szepo.com/astrogo/

Kínai asztrológiai táblázat a kínai év szerinti asztrológiai jegyünk megismeréséhez:

http://aldottelet.com/tablazatok/kinai_asztrologia_szerint_a_holdevek_tablazatban

 

Joó Violetta

2015.02.28., szombat [15:46]
Képek
További cikkek a kategóriában