Ikrek karma

Az Ikrek karmáról és az Árnyék-én jelenségéről - Kozma-Joó Violetta asztrológus

     Az Ikrek asztrológiai jegy azt a szellemi erőteret jelenti, mely az Abszolút Létben az Abszolút Szellem és a lét határállapotába került anyag – anyagi sík közötti megbízható információ cserét rendeltetett elvégezni. Ezért az Ikrek karma ennek az információ cserének, és a fizikai sík általi tükröződésnek a zavarait jelenti. El egészen a Teremtő Istennek az adott személyben való egyéni öntudati, önérzékelési leképződésének, mint teremtő és teremtmény közötti információcserének a zavaráig, tehát az adott személynek az önmagára nem ismerését, saját isteni eredetű teremtményi mivoltának a felismerési képtelenségéig, amelynek oka az Ikrek uralkodó bolygója által jelölt őserőnek, a lineáris logikának az öncélú és minden más értelmet kizáró működése. Ezekből a zavarokból születik az ikrek karmás emberekben a téves kétség, kételkedés, majd ezekből keletkeznek a kettősségek náluk, amik miatt nem lehetnek boldogok egészen addig, amíg a szellem és az anyag közötti információ cserét, tükröződést, vagyis a szellemi és az anyagi világ helyes értelmezésének és egyeztetésének képességét helyre nem állítják magukban, amíg fel nem ismerik isteni eredetüket, és a lineáris logika (intelligencia) feletti szellemi képességeiknek az intelligencival szembeni előrébb valóságát (az őserők közti hierarchiát) a karmafeloldásuk során, ahol a merkúri logika, az intelligencia az utolsó szolga a karmafeloldási küldetésben, az inkarnációban.

Ikrek
Ikrek

   Az Ikrek karmát a következők jelölik az asztrológiában: Sárkányfarok, vagy Lilith az Ikrekben, az együttállások száma - minél több annál erősebb Ikrek karmát jelöl, tehát az asztrológiában különleges jelenségként ismert stellium a személyi képletben szintén Ikrek karmát jelöl, további jelölők: a kínai év szerinti Patkány évében születés.

   Az Ikreknek az európai tradicionális asztrológia a friss, levegős, könnyed oldalát/arcát ismeri. Egyfajta humánus, idealizált képet alkot egy unisex, örök fiatal, gyors beszédű, jó kommunikációs készségű és gyors észjárású személyiségről.

   De ezzel sorsismeret szempontjából semmit sem érünk. Az Ikrek természetét egy mitológiai párhuzam által részben megmutató bevezetőt írok le előbb, amely révén majd könnyebb lesz megérteni, hogy miért is tud az Ikrek karmás ember kétségbeesett, és megátalkodott, sötét depresszióba és világgyűlöletbe (főleg-embergyűlöletbe) esni, miközben megoldásra váró, mély sorskérdései súlyát sziszifuszi küzdelemmel, de áruló módon, intelligenciája segítségével, zseniálisan valósnak ható magyarázatokkal akarja önmagáról ledobni és kikerülni saját élete legszemélyesebb nehézségeit. Mindenhez ért, csak a sorsa megváltásához nem.

 

Hermész/ Mercurius - ógörög, majd római isten

 

A mítosz szerint egy éjszaka alatt megfogant, s napkelte előtt meg is született Zeusz és egy nimfa gyermekeként. Első éjszaka miután anyja fáradtan álomba szenderült ő kifészkelődte magát a pólyából és útnak indult, megtetszett neki egy marhacsorda (Apollón isten marhái), amit furfangosan, hátrafelé menetben, hogy a nyomok megtévesztőek legyenek, elhajtott. Még a marhacsorda ellopásának éjjelén feltalált hangszere, a líra aztán elbűvölt mindenkit, Apollónt is, így cserében megegyeztek: Apollón neki adja az ellopott ötven marhát a líráért. Később még gyermekként több hangszert felfedez, mindenhol ott van, mindenben részt vesz, harcos, gyógyító, zeneművész, feltaláló, kereskedő, furfangos tolvaj, s végül Zeusz bizalmas hírvivője lesz, fő közvetítő a halandók és az istenek világa között. Már az előbbi hosszú felsorolásban is felfedezhetjük a másik két levegő jegyet: a diplomatikus és művészi, főleg zenei (levegő használatával létrejövő művészi kifejezési mód!) - érzékkel megáldott Mérleget és a szabadság szellemében, bátran újító, feltaláló, kötöttségek nélküli, öntudatos Vízöntőt. Az Ikrek ugyanis labilis/változó energiájú jegy, ami azt jelenti, hogy jól ismeri az idetartozó (levegő elemű) kardinális és szilárd jegyek képességeit, munkásságát, ő feloldja, változásra, szolgálatra késszé teszi a levegő elemben rejlő lehetőségeket.

 

    A teremtés harmadik mozzanata, ami mindent magában rejt, a kettőből egyet csinál. Erről, az Ikrek által jelölt létmozzanatról szólnak az alábbi ősi tanítások is:

 

   "A világ akkor érik meg, ha a kettőből egy lesz, a külső olyan lesz, mint a belső és a férfi egy lesz a nővel úgy, hogy az nem lesz se férfi se nő" /Hamvas Béla - Szufi

 

    "A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat önmagad és az egész világod fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér." /Hermész Triszmegisztosz – Smaragdtábla

 

   „Jézus mondta nekik: Ha a kettőt eggyé teszitek, a belsőt olyanná mint a külső, a külsőt mint a belső, a fölsőt mint az alsó, a férfit és a nőit egyetlenné teszitek, hogy a férfi ne legyen férfi, sem a nő nő; ha szemek helyébe szemet, kezek helyébe kezet, lábak helyébe lábat tesztek - akkor fogtok bemenni.”
(Mt 18,3; Mk 10,14)

   Ha végiggondoljuk az ógörög istenség élettörténetét, nagyszerű képességeit, sokoldalúságát, amelyekkel igencsak könnyen elért bármit, amit csak megkívánt, kiindulhatunk abból, hogy az Ikrekben rendkívül erős a vágy, hogy könnyen, pusztán az esze – lineáris (merkúri) logikája járatásával, akár egy nap vagy egy éjszaka leforgása alatt megvalósítsa legnagyobb vágyait is, és még ha tisztességtelenül is jár el, azt elnézzék neki. Mondhatjuk úgy is, hogy az őserők hierarchiájának megfordítása, az intelligencia mindenhatónak képzelése nem teszi képessé a személyt a moralitással, az empátiával, felsőbb teremtői intelligenciával, felelősséggel való belső kapcsolatra. Ezért az Ikrek karmás személyek bár árasztják magukból az információt, meglátásokat, ötleteket, végül vagy nem realizálnak semmit vagy egészen pokoli megvalósítások szellemi szülőatyjává válnak, mint pl. a sátánista szekta vezérek, vagy a világuralomat megcélzó diktátorok (Adolf Hitler - a születési horoszkóp 8. házban álló Ikrek Lilith, és számtalan bolygó együttállás a képletében).

    A belőle ömlő, szintén nagy könnyedséggel, pillanatok alatt, létrehozott művészi, önkifejezési alkotásai révén a nagyobb csávákat is minden gond nélkül megússza, mégpedig a nagyszerű képességeinek egy éjszakai produktumával való üzletelés révén, egy éjszaka alatt feltalált hangszer eladása ötven marháért. Amit már előzőleg úgyis csakúgy kedvére eltulajdonított kérdezés nélkül, kedvtelésből és nem komolyabb szükséglet által vezérelve.

    Az Ikrek karmás személy igen türelmetlen a világgal szemben és nagyra van az észbeli képességeivel, a megoldó képességével – ilyen a Merkúr uralta jegy negatívan, ezért nem tud kellő alázattal állni a negatív determinációinak feloldásához, a megváltáshoz, spirituális rendeltetéséhez és a sorshoz. Szellemi, de negatívan hitetlen, materialista és spekuláns – a lineáris logikát nem a Szellem világ (az Abszolút Szellem) és a fizikai sík közötti kommunikációra használja. Egy éjszaka leforgása alatt meg akarja oldani, túl akar rajta lenni a sorskérdéseken is, de legfeljebb 2-3 nap alatt, hogy aztán újabb dolgokkal foglalkozhasson. Elemi szinten szembeszegül az életre szóló feladatokkal, az őt hosszútávra lekötő nehézségekkel, meghaladásra váró személyiségi problémáival. Ahogyan az Ikrek asztrológiai tengelypárja szerinti karmával rendelkezők – a Nyilas karmások, úgy az Ikrek karmások is nehezen fogadják el az élet apró kellemetlenségeit. Míg a Nyilas karmás az egyéni önérzetének alárendelt hamis igazságtól „felmagasztosultan” és elkábultan irritálódik az őt hétköznapi nehézségek elviselésére és megoldására is kényszerítő sorserőkkel, addig az Ikrek karmás azért szenved ugyanígy, mert ő pedig a lényét alkotó lineáris logikát magasztalja fel és teszi mindenhatóvá (ülteti az Úristen helyébe) amitől az luciferivé és sötétséggé – vagyis önmaga által elnyelt steril fénnyé-haszontalan és önelveszejtő tudássá változik. Sőt, nem csak önelveszejtővé, de a luciferi logika mindenhatóságával másokat is megfertőzővé. A kínai asztrológiában nem véletlenül jelölik ezt a konstellációt az intelligens, szapora Patkánnyal, a természeti patkányról elnevezvén.

   Amíg ezt a magával hozott (negatív örökletes karmikus) tévhitet le nem győzi és minden fenntartás nélkül, maximális szolgálatkészséggel fejet nem hajt a felsőbb isteni értelemnek, a metafizikai törvényeknek, addig az élete általában egy mókuskerékben való teperés, vagy pedig egérutakon való menekülés és vesztegelés.

   Önmagát azért sem találja, mert nem is szereti keresni, csak információt szívni szeret, "rágcsálni", a saját személyét, életét, elvhűségét, realizációját, szelleme és gyakorlati élete egységét illetve kettősségét nem szívesen vizsgálja, inkább olvas híreket, érdekes elméleteket, és szerez információkat mások életéről, sorsáról, de csak érdekesség szintjén fedezi fel a sokszor őt is érintő sorstragédiákat mások életében, csak lineáris megértés és memorizálás szintjén foglalkozik ezekkel.

    A természeti patkánynak jellemzője a mozgékonyság állandó élelemkeresés, rágás, rágcsálás, és ehhez az életmódjához nagyszerű képességekkel rendelkezik, fáradhatalansággal és a biológusok szerint fényképezőgép szerűen működő memóriával, vagyis mindent, amit lát, ahol jár megjegyez. Ez a nagyszerű valóságfeltérképezési, információnegyűjtési képesség működik - működhet éppen - az Ikrek karmás személyben is, és az asztrológusi tapasztalataink szerint, ez kifejezetten jellemző az Ikrek karmásokra. A figyelmük, memóriájuk, intelligenciájuk valósággal önműködő, de természetesen nem ez a rendeltetésük, hogy ezen a képességükön élősködjenek, mint írtam már többször meg kell tanulni elsősorban tudatosítani és aztán teljes mértékben uralni ezt a képességet, ami olyan nagy munka, amihez bizony nagyon jó lenne, ha kifejezetten erre nevelték volna az illetőt, tehát a mai világban sajnos nagyon elveszettek az Ikrek karmások, mert ugye a "Tudás hatalom" elv szerint a szerencsétlen szülők, abszolút meg vannak nyugodva, ha a gyerekükön azt látják, hogy intelligens, és biztosan hiszik, hogy ezzel boldogulni fog az életben, ezért sokszor semmit nem is várnak el tőle, nem érzik szükségét.

    Az Ikrek karmásnak fel kell számolni életében a kettősségeket, a kettős érzéseket is. Meg kell valósítania a személyén belül és a gyakorlati életében is a fent és a lent egységét, a szellem és az anyag egységét, a nő és a férfi egységét.

   Amíg ide el nem jut addig folyamatosan kételkedik, sorozatosan keményen megcáfolja a férfi és a nő harmonikus egységének létezését, a szellem és az anyag egységét, a fizikai világ, mint megváltódási lehetőség értelmét megtagadja, mert nem akarja problémaként elismerni a Lilith-et, az őskáoszt, mindenféle elméletet kitalál, hogy azt ne kelljen neki megoldásra váró problémaként látni, ugyanis annak a problémának a megoldása túl nagy erőfeszítés számára, de persze ezt semmiképp sem szeretné bevallani, még maga előtt sem. Önző módon képtelen a figyelmét, értelmét, erejét, idejét a saját megváltódásának szentelni, tehát az intelligenciáját alárendelni az összetettebb őserőkkel, a sorserőkkel való együttműködésnek, és a megváltás szükségének, képtelen mélyre menni, mert minduntalan a lineáris logika színterén, a felszínen akar ügyeskedni és lavírozni. Mert – mint általában a Levegő karmás személyek - félreértelmezi a szabadságot és a hosszútávra szóló feladatokat nem az élete értelmeként fogja fel, hanem rabigaként, börtönként, igazságtalan büntetésként. Hiszen az általa elsődrendűnek képzelt intelligenciáját akkor félre kellene tennie, alárendelve a felsőbb szintű isteni logikának, ami nemcsak összetettebb jóval, de tulajdonképpen ellentétes irányú a működése. Tehát a Levegő elemben rejlő igazi szabadságot, az igazi szellemi és személyi szabadságot soha nem ismerheti meg, amíg nem képes elengedni a karmájaként vele született tévképzetet, miszerint ő első sorban egy kétlábon járó intelligencia, és semmi egyéb, illetve a többi csak mellékes, pótolható, eldobható eszköz és értéktelen sallang.

   Boldogságát nem hiába nem találja akkor sem, ha ezermester, művész, sportoló, természetgyógyász, mester, szerető és szülő lesz, amíg nem néz végre szembe teljes nyugalommal és kitartó felvállalást fogadva a saját démonaival, amíg az intelligenciáját, az ő nagy, világi kincsét nem állítja a belső kutakodásra, démonvadászatra és démonűzésre rendeltett emberi alapfunkciójának és e funkciót szolgáló többi, magasabb szintű szellemi képességének szolgálatába. Démonaiban, gyengeségeiben hol nem hisz, hol pedig eltúlozza őket, hogy „ártatlanul” megfutamodhasson előlük. Ez utóbbi önámító, önátverő magatartás már kifejezetten az Árnyék-én jelenségek körébe tartozik.

    Árnyék-énje mindenkinek van, ez az úgy nevezett bennünk rejlő, a karmánkba belebújó árny-öntudat, amit a biblia Luciferként (Fényhozó - maszkulin) és Sátánként (Satana, ellenfél - feminin) nevez meg. Mindenkinek van, de az Ikrek karmásoknál kifejezetten erős és rafinált, mondhatni egy végtelen leleményességgel és gátlástalansággal rendelkező belső „ördög”, amit emiatt a rafináltsága miatt nagyon nehéz felszámolnia a „gazdaszemélynek” - hétszázhetvenhétszer is le kell vágni a fejét.

   Arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen röviden és egyszerűen megfogalmazva, mit is tesz ellenünk az Árnyék-énünk, Kozma Szilárd megfogalmazását idézem: az Árnyék-én az bennünk, ami mindig lebeszél arról, amit tényleg (karmánk feloldása és boldogulásunk érdekében) meg kellene tennünk.

   A vallásoknak azon tévedése, miszerint „Lucifer” vagy „Sátán” (ahogyan az Isten is) valamiféle felettünk álló, külső – különálló, az embertől misztikusan és mesébe illően különböző, lények, velünk, mint sakkbábukkal játszadozó szellemi hatalmak sajnos elbagatellizálja mindazt, amit ezek a nevek, bocsánat: fogalmak, eredetileg, a szellemi valóságban jelölnek. Az Árnyék-énünk egy olyan negatív szellemi összetevőnk, ami a bennünk levő isteni szikrához (isteni maghoz) hasonlóan folyamatos kapcsolatban van az ő „szellemi otthonával”, vagyis: az őskáosszal, az ahrimáni erőkkel, a „Pokollal”, és mint „hazája” ügynöke bennünk élve (élősködve) semmilyen más célja-motivációja nincsen, mint a bennünk levő isteni szikra kibontakozását, vagyis a karmánk feloldását megakadályozni, ez ugyanis az ő halálát okozná. Az Árnyék-én célja tehát az, hogy mi ne tudjunk az őskáoszból karmaként magunkkal hozott, és természetesen az életünk minden búját és baját okozó karmikus tulajdonságainktól megszabadulni. Számára a „gazda” olyan, mint egy virtuális játék vezérelhető figurája. Minden, ami velünk történik, minden fájdalom, sors-tragédia, amit a karmáink verklizésével okozunk magunknak számára célok ebben a játékban, direkt célja ezeket begyűjteni, és ugyanakkor taktikusan visszahúzódni, amikor a gazdaszemély érzékel az ellene játszó belső erőt, hogy aztán ismét odadörgölőzve újra sugdolózni kezdjen és lasasn újból átvegye az irányítást. Odadörgölőzve, mint a Faust-ot fekete kutyaként követő és közelébe férkőző Mephisto Goethe művében, aki aztán kutyából, a rafinált elméleteivel a másik - vagyis Faust - figyelmét és elméjét rabulejti és e rabulejtés végülis másról se szól, minthogy Faustot Mephisto (az Ördög, Lucifer) elveszejtse. Az Árnyék-én az intelligenciát a gazdaszemély elveszelytésére használjja, nem a megváltás, hanem az elkárhozás szolgálatában mindenféle manipulációkkal, cselekkel, elbizonytalanításokkal, gyengepontokra hatással, látszatigazságokkal, vagyis a világi logikával.

    Tehát az, hogy időnként vissza-vissza húzódik az általában nem is az Ikrek karmás személy érdeme, hanem az Árnyék-én taktikája arra vonatkozóan, hogy valódi pokoli természete le ne lepleződjön, hiszen ebben az esetben az Ikrek karmás személy egyértelműen el tudná határozni, hogy soha többé nem hallgat az Árnyék-énjére. Ezért rejtőzködik jól a bennünk rejlő „Lucifer”, és ezért az egyik legfontosabb taktikája az, hogy leplezze valódi célját, és a gazdával elhitesse, hogy őt szolgálja értelmével, őt védi, őt segíti… Hogy ő csak az értelmet, a gondolkodást serkenti - csakhogy egy olyan döntés meghozatalának irányába, ami nem más, mint a tudatos elkárhozás. Az árnyék-én tehát az intelligenciát használva kifejezetten az isteni öntudatunk ellen játszik, hogy az adott személy, a lélek, nehogy ráébredjen arra, és nehogy szert tegyen valódi öntudatára.

 

    Igazából az Árnyék-én egyfajta „beépített ember”. A pokol ügynöke, aki a legjobb barátunk, akit önmagunkként szeretünk, akit bármikor összetévesztünk magunkkal (a Mag-unkkal). Remekül bemutatja az Árnyék-én jelenségét, a legyőzésével járó szenvedéseket és nehézségeket a Revolver című film (2005, rendezte: Guy Ritchie). Az Árnyék-én kegyetlen és veszélyes ellenség, akivel kegyetlenül kell leszámolni – ilyen kegyetlen beavatásban részesíti a két beavató mester a Revolver című film főhősét, Jake Green-t, annak érdekében, hogy a férfi megszabadulhasson az egójától: siker-, pénz- és bosszúvágyától.

 

    Tehát az Árnyék-én nem csak a karmánkba bújik bele, de lévén, hogy az Ikrek jegy negatív működéséből fakad, az Ikrek uralkodó bolygója által jelölt őserőt, vagyis a lineáris logikánkat-intelligenciánkat is felhasználja ellenünk, még pedig mesterien. Ezért jó tanács az Ikrek karmások számára, hogy az ésszerűségüket, azaz a racionálisan helytállónak tűnő agyalásaikat, érveléseiket sokszor egyszerűen félre kell tenniük, rá kell jönniük, hogy ésszerűségük gyávaságra, sorskerülésre csábítja, vagy egyenesen kényszeríti őket. Máskülönben a pokolnak a legkegyetlen szférájában kell találják magukat, amikor időnként beüt nekik egy kivédhetetlenebb sorsjelzés, és a sorstörvények mindent félre kell söpörjenek, amit ők ömagunként értelmezték, és amit önmagukról, a világról, az életről gondoltak.

   A lineáris logika, vagyis az úgynevezett józan paraszti és kereskedői ész, a materialisták, a spiritualitás-szkeptikusok józan esze és racionalitása, önmagában pontosan arra jó, amire az itt felsorolt megnevezésekből lehet következtetni: az egyszerű gyakorlati munkákhoz, vagyis: bekötni a cipőfűzőnket, odatenni egy fazék vizet levesnek valókkal, pénzt számolni, stb. Semmi egyébre, ezekhez az alapvető, az emberi élettel járó gyakorlati feladatok elvégzésének kigondolására és elvégzésére, meg matek példák megoldására. Ezen a területen legyen csak minél automatikusabb, de sorskérdésekben semmi keresni valója a gyakorlati logikának. És ez működik tévesen az Ikrek karmásoknál, hogy azt hiszik, a karma-feloldás megy lineáris logikával, holott azzal ott már csak spekulálni lehet (rosszul) és csak elnyomni a magasabb rendű szellemi erőket és képességeket.

   Amíg nem képesek kellő komolyságra, alázatra, öntudatukat felébresztve igazi helytállásra és megbízható elköteleződésre, addig mint a Nyilasok egy-egy szalmaláng szerű fellelkesülésükben szerelmesek, szerető anyák és apák, bátor és bölcs szellemi felfedezések megtevői, de kellő komolyság nélkül, a híres-hírhedt könnyedségük, intelligencia-preferáló öntudatlanságuk áldozataként állandóan beszippantja őket valami világi tevékenység, a világi gondolkodás, életnyerési vágy mókuskereke. Az árnyék-én mindig léprecsalja őket a könnyedség sikerének, kényelmének ígéretével. És ők inkább lesznek rabszolgák, a világi játék öntudatlan, szürke kis szolgái, árnyemberek, mert végső soron csak egy nagy duma, hogy a szabadság vágy vezérelné őket, valójában a félelmeik űzik őket egérlyukaikba, kerülő utaikra, állandó semmiben lógásra. leszűkített, sivár és hazug életükbe. A félelem az öncélú fény, öncélú inteligencia számára oly félelmetes érzelmek elől, a határok, a felelősség, a negatív következmények elől.

    Ilyen szolgaembereket, árnyembereket nevel a moderni gyermekpszichológia, a modern pedagógia és iskolarendszer amely a gyermeket nem annak fejlesztése érdekében tömi információval, hanem egyben a "Tudás hatalom" című agymosást végezt és tökéletesen asszisztál ahhoz, hogy az ikrek karma fő problémáit generálja a gyermekekben, vagy is azt a tudatot erősítse, hogy mindannyian személyiség nélküli, két lábon járó intelligenciák vagyunk. Ez az egyoldalú tudás, hiszen metafizikát még az egyetemeken se tanítanak, létrehozza vagy erősíti a gyermekben az öntudati gyengeséget az által is, hogy a valóságnak csak a látható részével foglalkozik, ez a rendszer csak ezt nevezi Tudásnak, nem ad önismeretet, sem létismeretet, az egész, az alap ismerete nélkül specializál, részfunkcionizál teljes személyiségeket, rágcsálóvá és rovárrá tesz. Ez a rész tudás ritka esetben sikeressé és a világi hatalom bitorlójává tesz, de a többség sorsa az, hogy épp ugyanaz a tudás, ugyanaz a létfunkcióit nem ismerő öntudatlanság rabszolgává tesz. Szolgák tömegeit termelik így ki, fenntartanak egy rendszert, ami kegyetlen, embertelen, hamis és szellemtelen, tehát nyílvánvaló, hogy sikeres és hatalmas az lesz benne általában, aki gátlástalanabb a többinél. Ennek szélsőséges példája Adolf Hitler hatalomra jutása, aki még maszkulin hatalmat gyakorolt (jobb oldal) de azóta megismerhettünk feminin természet alatt megbúvó hatalmi figurákat is, akik épp oly nép- és nemzetelveszejtők, az európai baloldali képvesők között alig akad pozitív példa. Negatív természetesen Angela Merkel, aki jóságosságában meghívta a népére a mások törvényeit nem tisztelő, primitív, erőszakos és pedofil kultúrájú iszlamistákat, vagy épp ilyen negatív baloldali figura a maga is a pedofilát propagáló Daniel Kohn-Bendit, vagy Gyurcsány Ferenc, akit szintén nem a rejtett diktátori képességei miatt választottak meg, hanem az emberek önámítását kiszolgáló, remek hazudozási tehetsége miatt.


    Külső megtestesítői az utolsó aljasságig elmenő pszicho-marketingesek, akik drámaként állítja be, hogy, ha nem hófehér és illatos a wc-d, a szád, nem úgy áll a hajad, mint a modelleknek, és rávesz arra, hogy hallgass rá, hogy ő nála a megoldás, ő tudja milyen a tökéletes élet, neki megvan a megoldás, a találmány, a formula. Igényt kovácsol az ő árujára, a maga gerjesztette problémákkal. És mit árul az Árnyék-én? Időpocséklást, megbúvást, tétlenkedést, steril agyalást, mindent amivel húzhatja az időt és nem kell a gyakorlati élettel értelmesen, bátran szembenéznie. És mi az eredménye ezeknek? Látszatélet, tele okoskodással, hazugságokkal, kettősségekkel, kételkedésekkel, értelmetlen nyüzsgéssel, szétforgácsolóással, tönkrement, sivár magánélettel, eljátszott lehetőségekkel.

   

   Az Ikrek és a Nyilas karmások rendkívül hajlamosak önmaguk és környezetük ámítására, átverésére, hogy rendkívüli egójukat megkíméljék a kellemetlenségektől és nehézségektől, főként attól, hogy az ego helyébe az isteni öntudat léphessen. Már kisgyermekkorban, amikor még fel sem foghatják mi is a hazugság, már akkor is megfigyelhető, hogy ösztönösen meg akarják téveszteni a többieket, éppen, hogy meg tanulnak beszélni, de már hazugságon is kapják őket. Ez kisgyermek korban még nem annyira veszélyes, hiszen a szülő ekkor még átlát a csalásokon, sőt, még jópofák és nevetségesek is lehetnek ezek a gyerekkori hantázások és megtévesztési, kicselezési próbálkozások, de ezekről szigorúan le kell őket szoktatni már úgy nagyjából négy éves kortól kezdve, máskülönben nem csak a környezetüket, szüleiket, társaikat, tanáraikat, fogják önkéntelenül is megtéveszteni saját magukkal kapcsolatosan, de főként önmagukat, ami már kamasz korban sok önmegtévesztésből fakadó kudarcot eredményezhet, legrosszabb esetben – vagyis akkor, ha kifejezetten sikeresek a megtévesztési műveletek, akkor viszont az egész életüket tönkretehetik vele és soha a közelébe sem kerülnek a boldogságuk realizálásának. Az ikrek karmás személy gyakorlati lehetőségek szintjén akárhányszor is talál megfelelő partnert, munkát stb. a spekulálásaival, önfélrevezetéseivel mindig megakadályozzák, hogy az életfeladataikat valóban teljesen felvállalják, hogy bárminek teljes szívvel és lélekkel elköteleződjenek, s ezért, hogy valódi ismereteik-tapasztalataik legyenek a szellemvilágról, puszta intellektuális-elméleti tudáshalmaz helyett, főként az érzelmekről, és a magasabb szintű, spirituális intelligenciáról, ami lineáris logikával érthetetlen. - Az érthetelennel való találkozásukat jól ábrázolja a Revolver című film azon jelenete, amikor a világi logika szerint gondolkodó, tehát árnyék-énje által vezérelt főszereplő, Jake Green először kap utasítást - tanácsot a beavatóitól, mégpedig azt, hogy a klaustrophóbiájával szembeszállva szálljon be a liftbe és azal menjen le a 18 (?) emeletről a földszintre - a bosszúállásában, maffiotikus játékokban megedződött magabiztos Jake egyszerűen elájul ettől a mondattól, nem pusztán félelemből, hanem, mint ahogy a Jake kinem mondott gondolatait hallhatjuk, mint egy narrációként: "az agy nem képes feldolgozni az információt", "honnan is tudhatták, amit nem tudhattak?" tehát honnét tudhatja más, hogy ő neki milyen központi probléma is a phobiája, a félelme, honnan ismeri más a félelmét. Az Ikrek és a szintén Merkúr által uralt Szűz karmásoknak számolniuk kell ezzel, mint reális veszéllyel, hogy minél jobban hagyatkoznak a racionális, világi, életmegnyerő, stikliző, technikázó eszükre, annál nagyobb a valószínűsége, hogy kiakadnak a sorsjelzésektől, főként, ha másik embertől hallanak olyan információt, ami a bennük rejlő démonok leleplezését lehetővé teszi. Ha itt tovább teszik a hülyét, az olyan szintű sors-ellenesség, olyan Szaturnusz szellemiség kiiktatás, vagyis felelősség kiiktatás, ami az egész személyiség rendszerét érinti, hiszen sors szintű jelzésről van szó, és ezért ennek a hárítása elmezavart, mentális kiakadást, személyiségzavart okozhat, mégha csak ideiglenesen is. De nyilván, minél súlyosabbat, annál inkább gyengíti az idegrendszert is és annál hajlamosabb lesz az illető a kiakadásra, vagyis megindul a lejtőn. Mert ilyenkor is védekeznek a felsőbb erők megértésével szemben és ezért a kiakasztott lineáris logikájukat még ilyenkor sem hagyják, hogy kötődik be a magasabb szellemi szintekhez, ezért az funkció vesztetten, számára abszolút idegen és értelmezhetetlen területen irracionális elmleteket kezd gyártani, amely őrületi állapot, előbb utóbb idegösszeomlással is járhat, vagy más súlyosabb pszichiátria betegség meggyökerezésével.

   Gyakori az Ikrek karmásoknál a kettősség az életükben, gyakran kettős életet élnek, pl. két munkahely párhuzamosan, két szerelmi partner, rejtettebb formájában a kettőség abban nyilvánul meg, hogy az illető elméleti tudása, elvei, filozófiái köszönő viszonyban sincsenek a tetteivel, megvalósításaival. Mindez azért, mert nem spirituálisan gondolkodik, hanem mindig mindenben a rejtett érdekérvényesítése, életmegnyerési világi logikája szerint, ami szerint nem éri meg neki semmibe sem különösebb energiát fektetni, sem őszintének lenni. És ami miatt öntudatlanul is félve a hatás-visszahatás törvényétől, nem mer senkiben sem bízni. Másrészt önmaga előtt is lehazudva tudja, hogy a legintimebb életkörében, legintimebb viszonyaiban is taktikázik, spekulál és hazudik, aminek a napvilágra kerülése nyílván nem hoz közelebb majd hozzá senkit, sőt, mint írtam akkor kerülne kapcsolatba a visszahatásokkal, és akkor ott minden lenne csak ő iránti bizalom, és vele való együttműködés, iránta érzett szeretet nem. És ettől "joggal" fél, hiszen a lehető legsunyibb, és leggazemberebb módon kockáztat.

    Igazából nem elég bátor, hogy merje a spirituális intelligenciáját használni, nem elég bátor őszinte lenni, és nem elég bátor lemondani a kicsinyes számításai által hitt hamis bebiztosítottságról. Hosszú távon ezért veszít mindig, mert igazán értelmesen, a boldogságért, sohasem kockáztat, csak a nyereségéért, a bebiztosításért. Minden kockázat látszat nála. Illetve, ha jobban megnézzük az Árnyék-én valóban kockáztat, akárhányszor kisiklatja a „gazdát”, csakhogy az Árnyék-én vesztésre és rombolásra játszik, amiről lássuk be, hogy jóval könnyebb cél, mint a Boldogság.

   Az Árnyék-énjétől vezérelt ember általában nagy manipulátor, ezért nem ritkán fordul elő félelmetes diktátorok képletében az Ikrek karma, lásd. a már említett Adolf Hitlert, akinek az Ikrek jegyében áll a Lilith-je.

   De nézzük meg az Ikrekkel analóg Amerikát, ahol a média, hírközlés (Ikrekhez tartozó foglalkozási terület) teljesen visszaél hatalmával, de ezen túl a vezetőik is követnek el óriási manipulációkat. pl. Amerika meg akarta támadni, elfoglalni Afganisztánt, eljátszott egy merényletet saját maga ellen, látványosan, szívbemarkolóan lefilmezte a két torony (World Trade Center) felrobbantását, és afgán merénylőkre fogta, de az események több ponton árulkodnak arról, hogy valójában egészen más történt, hogy mindez látványos tervezés volt nagyszabású trükökkel (a repülők becsapódásától nem omolhatott le szerkezetében szinte felrobbanva és óriási mértékű por-törmeléket szétnyomva magából a két torony), és ez az amerikai kormánynak állt az érdekében és lehetőségeiben is. Persze a terv kieszelői végig biztonságban voltak. Ilyen az Ikrek karma is, az önmaga ellen (végül is ellenünk) való fordulása egy Joker kártya a kezében, az aduász, amivel mindig leblokkolja a megváltás irányába való haladásunkat. A frászt hozza ránk. Nemcsak bármelyik karmikus tévhitünknek válik bármikor a sztárügyvédjévé, de bármikor megszólal bennünk a lelkiismeretünk hangján, belebújik a felelősségünkbe, szeretetünkbe és onnan adja elő rafinált fondorkodásait, amivel az életünket tönkretevő döntések meghozatalára vesz rá minket ez a mindenhájjal megkent, belső jóbarát.

   Persze nem az önkritikára, önvizsgálatra gondolok magunk ellen fordulás alatt, hanem a haragra és a félelmekre.

   Amerikában talán még azok is elhitték, hogy afgán merénylők támadták meg a World Trade Centert, akik a két torony felrobbantását kieszelték, s megszervezték. Talán el is hitték: „így is lehetett volna” - alapon. Az ikrek karmás személy is így ejti csapdába saját magát. Támadni akar kifelé, a világra, győzni akar - leszereli a saját lelkiismeretét is valami észszerű hazugsággal, de ahogyan semelyik ország tagjait nem tette még soha boldoggá semmilyen háború, sem háborús meggazdagodás, úgy az egyéni sorsokat sem lehet blöffökkel, színjátékokkal, briliáns átverésekkel megoldani.

   A lelkiismeretet, a felettes ént, a megváltásra vágyó személyiségrészt nem lehet büntetlenül elnyomni az ikreki egónak. Életmegnyerési spekuláció közepette mindent elveszít, ami igazán fontos a boldogsághoz, elveszti párja, gyermekei, szerettei bizalmát, s mivel a látszat ellenére, nagyon is érzékeny és vágyik a szeretetre, ezért ezek a kudarcok nagyon megviselik, depresszióba is eshet, súlyosan lebetegedhet (pl. tüdőbajok) és öngyilkossági késztetések is felléphetnek nála.

   Az Árnyék-énje által vezetett személyeknek, vagyis az Ikrek karmásoknak a betegség és baleset hajlamai: tüdő, vállak (vállizmok, vállcsontok), felkarok sérülései, légzőszervi megbetegedések vagy sérülések, váll-sérülések.

   Az Ikrek karma feloldása nem más, meg kell tanulnia, meg kell erőszakolnia magát a szellemi ismeretei fényében meghozni a döntéseit, megtenni lépéseit, ahelyett, hogy még a magasfokú szellemi-spirituális ismeretei ellenére is csak kizárólag az életnyerési logika szerint gondolkodó, rafinált Árnyék-énjére hallgasson, és az okoskodásával a mennyország helyett a lelki nyomorba, és a szellemi Pokolba juttassa be magát.

   Az Árnyék-énje által vezetett személyeknek, vagyis az Ikrek karmásoknak a betegség és baleset hajlamai: tüdő, vállak (vállizmok, vállcsontok), felkarok sérülései, légzőszervi megbetegedések vagy sérülések, váll-sérülések.

 


Kapcsolódó cikkek:

Kozma Szilárd és Joó Violetta lelkitárs és asztrológus szerzőpár: Az asztrológiai Ikrek karma-motívum és a pszichológiai Árnyék-én jelensége

 

Videók:

Asztrológia Istenigazából: Az Ikrek - Kozma Szilárd előadása

 

Kozma Szilárd: Kiegészítés a Levegő-karmához és a Szent Anna tó - "A Levegő - alkímiai elemhez kapcsolódó Konstellációkban (Ikrek, Mérleg, Vízöntő), illetve az azoknak megfelelő gyakorlati erőtereket megtestesítő horoszkópházakban található karma-pontok (Sárkányfarok, vagy Lilith) által jelzett karmikus meghatározottságok legfőbb közös jellemzőjének az ismertetése, valamint a természet hőingadozásaihoz kapcsolódó egészségi problémák a Szent-Anna tükrében.":

https://www.youtube.com/watch?v=78FrZ6HPFsE

 

Előszó az Ikrek konstelláció és a pszichológiából jól ismert árnyék-én problémaköréhez:

https://www.youtube.com/watch?v=X3j7XeeI1Jg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.09.20., péntek [08:54]
Képek
További cikkek a kategóriában