Kozma Szilárd: A gender - zavarosság fasizmusáról és a nemek fundamentális lét-funkcióiról

A történelemben először fordul elő, hogy pszichés és pszichiátriai zavarokkal küzdő, a társadalom egészére látszólag nem közvetlenül veszélyes, partikuláris személyi zavartságokkal rendelkező kisebbség "jogos sajátosságainak", bocsánat: "sajátosságai jogosságának" az elmélet-rendszere az egész társadalmat, annak az egészséges törzsét terrorizálni, de legalább is erősen befolyásolni képes „tudomány-ággá” nőheti ki magát! 

Kozma Botond asztrológus
Kozma Botond asztrológus

Hogy egy jogvédelmi mozgalomnak a légből vett érvrendszerére hivatkozva, egy alapjaiban ellenőrizetlen és a valóság-egyetlen kutatási bázisához (Sem az anyagi világnak, a materiális tudományoknak. sem a szellemi világnak: a szellemtudományoknak az alapjaihoz nincs közvetlenül hozza kötve, hanem un. önálló, önmagában állítólag megálló elméletrendszerrel rendelkezik.) sem kötött, un. tudomány művelőinek egy része, olyan "valóság-filozófiát, és azzal együtt olyan veszélyes (fasiszta!) politikai ideológiát alkot, amely képes behatolni a társadalom egészének minden politikai és tudomány-politikai területére! 

Kérem szépen tessék jól odafigyelni, mert senki nem érti, hogy miből is származik a genderológiai- feminista zavar keltés. Egészen pontosan, hogy miképpen válik - változik egy jogvédelmi mozgalmi eszme (az átlagtól eltérő szexuális vágyak és viselkedések, aktusok jogossága érdekében folytatott érvrendszer és közösségi jogvédő mozgalom eszméje), az egész társadalmat terrorizálni, de legelább is keményen befolyásolni, azt bizonyos lépései megtételében befolyásolni képes "tudománnyá". Majd miután ilyen szépen kifejlődött, az így (hamisan, tehát jogvédő mozgalomból tudománnyá, majd az egész társadalmat befolyásolni - irányítani képes politikai - liberális! - ideológiává) "kifejlesztett", vagyis az anyagi-funkcionális alapokat teljesen hiányoló, mondvacsinált "tudomány", HOGYAN VÁLIK egyesek számára "cáfolhatatlan" IGAZSÁGGÁ és POLITIKAI ERŐVÉ, HATALOMMÁ?! 

Úgy tudniillik, hogy e partikuláris eltérések (funkcionális aberrációk) állítólagos jogosságából levezetett "normalitás - filozófiának" (Pl. a genderizmusnak, a feminizmusnak), vagyis az új "tudománynak" a végül is: jogi, (De figyelem: nem biológiai, és semmiképpen nem spirituális - erkölcsi) elméleti rendszerére támaszkodva, politikai ideológiaként is működve alattomosan rátámad a társadalom nagyobb - egészséges - részére. És ez nem elég, mert a társadalom legérzékenyebb részébe: a nevelésbe - tanügybe (A Szociál-pszichológián keresztül, a gyermekpszichológián és iskola-pszichológián keresztül, ahol a genderista és feminista pszichológusok vannak többségben.) beépülve, hatékonyan kezdi bomlasztani - rothasztani a társadalom egészséges részét. 

Egy ilyen "veszélyeztetett" környezetben üdítően és megnyugtatóan hat az olyan tudósoknak a hangja, mind Bagdy Emőkéé, akit hallgatva, az jut az ember eszébe, hogy: "Hát még sincs minden elveszve", még sem hülye minden pszichológus, mégis csak vannak közöttük, még akik nem csak kihasználó - kártevői a divatos eszméknek, hanem valós segítség-nyújtó művelői, valóságos és elhivatott képviselői annak a sajátságosan "gyógyító" (és nem ideologizáló!) tudománynak amit az alapító atyák lefektettek. Hogy vannak még olyan pszichológusok, akiknek, nem csak a hangja - mondanivalója, de az egyértelmű erkölcsi alapállása is irányadó kell, hogy legyen a pszichológus kollégák számára, és nem, egyáltalán nem "vita-téma"!

 

És ha megértettük, hogy a posztmodern pszichológiának a két RÁKOSDAGANATA, tehát 1. a genderizmus neve alatt rejtőzködő feminizmus, és 2. a homoszexuálisok és a leszbikusok "szabadtéri" és provokatív jogegyenlőségi manifesztációinak a legalizálása érdekében létrehozott pszichológiai filozófia, nem más mind a tudományosság látszatát keltő közönséges politikai ideológia, lépjünk tovább. 

Vagyis, ha megértettük, hogy ez a különböző post-modern művészeteket is a maga képére változtatni képes politikai ideológia, hogy ez, a magát tudományként feltüntető és ezen ál-tudományosság alapján, a társadalom minden rétegét és a szellemi - erkölcsi - kulturális élet minden dimenzióját megváltoztatni szándékozó eszme-rendszer, nem más, mint egy közönséges politikai ideológia,

akkor vizsgáljuk meg az emberi élet és az egyetemes létezés ősforrásánál található magyarázatát annak, hogy biológiai szempontból miért is fontos más alapvető-élet funkciókkal és ezeknek megfelelő fizikai- és "lelki-szervekkel" is, rendelkezniük a férfiaknak, mind a nőknek?

És, hogy ezen alapfunkciójuk miatt, miért van egymástól teljesen eltérő és más (De nem ellentétes!) rendeltetése a nőnek, mind a férfinak?!

Azt, hogy az egyetemes megnyilvánult lét előtti létben, az abszolút ősforrásban mi található és mi folyik végbe, még senki nem tudta megmondani. De még azt sem, hogy vajon miért is történik a teremtés, mi az, ami az önmagában tökéletesen meglevő meg nem nyilvánult létet arra készteti, hogy megnyilvánuljon és létrehozza mindazt, amiről tudjuk, hogy létezik, a szellem-világgal, vagyis az Istennel, amelyről már tudjuk, hogy spirituális alapjában két nemű, tehát, hogy Szeretet és Világosság egysége, és az egyetemes törvényekkel, és az ősi alapelemekkel, és a teremtő-erőkkel és a morfogenetikus erőtereivel (A mennyországgal) együtt, valamint az összes dimenziók szellemvilágával és bennük a fizikai léttel ("Az Univerzummal"  ) és benne a Tejút-galaxissal és a Naprendszerrel és a földdel és a föld élővilágával és az emberrel együtt? 
A Véda annyit mond róla, hogy A Brahman ("valamitől"...) elveszti az éberségét és el kezd álmodni és így még a teremtő Isten: a Brahma is (Figyelem: n nélkül a végén, ennyi a két fundamentális ősi létállapot leírása közötti betű-különbség!), már csak ennek az álomnak a megnyilvánulása. Innen ered a hindu lét-káprázat és maya-elmélet és ebből indul ki az egész Véda-filozófia, ami szerint az ember egyetlen fontos dolga az életben az, hogy a saját létének erre a káprázat-szerűségére rá ébredjen, és miután ez sikerül, arra meditáljon és azt a "tudást" erősítse magában, hogy tulajdonképpen és lényegében ő az abszolút lét, maga Brahman, csak "egyelőre" ebben a káprázat-(anyagi) formában kell élnie, és ez is csak arra való, csak annyi dolga hogy amíg itt van még, addig erősítse a Brahmani Én-tudatát. Mindaz, amit ezen kívül tesz, érez, gondol, vagy képzel üres káprázat, értelmetlenség. 
Azon el lehet filózni, hogy ez mennyiben igaz, és hogy nem-e éppen a magukat az abszolútummal azonosító "kijózanodott" hindu mesterek és jogik, akiknek e magasztos filozófiája előtt az európaiak hasra szoktak esni, élnek káprázatban (Még a hírneves kollégánk, az ugyancsak pszichológusi végzettséggel rendelkező híres asztrológus: Kaló Jenő is szereti a maya-fátylát emlegetni folyton. És ha jól emlékszem a genderológia kérdésében is. De a konfliktuskerülő szokásához híven, talán mert ő is Brahmannak képzeli már magát, soha nem nyilatkozott arról, hogy minket tart-e káprázatban -élőknek, vagy a genderológus kollégáit?, hozzánk, keresztényekhez képest, mert ez a vita szerintem eldönthetetlen, de most nem ez az aktuális "meditációs" témánk. 
A Názáreti Jézus is felvilágosítja az egyetlen "értelmiségi" tanítványát, Júdást az egyik Kumránban talált apokrif Evangélium szerint arról, hogy: "Azon az atyán túl, akit veletek meg ismertettem, van egy másik létezés, ami csupa arany-méz és határtalan boldogság. Én oda vágyok vissza." És állítólag azért, hogy oda, ebbe az abszolút létbe vissza juthasson "meggyőzi" Júdást, hogy játssza őt az ellenségei (A Nagy Szanhedrin) kezére, hogy azok öljék meg és ő így végre vissza juthasson oda, ahonnan ered. (Júdás evangéliuma, amit sikerült 90 százalékban restaurálni és aminek a tartalmát ugyanakkora arányban megfejtettek.) 
Azt tehát, hogy az "abszolút egységben", a a megnyilvánult létnek a meg nem nyilvánult állapotában mit lehet találni, nem tudhatjuk, de arról, hogy az Isten, amivé elsődlegesen válik mindaz, ami belőle kiárad, illetve azok az ős-ideák amelyekből abból kiáradnak, a kínai ős-kozmogónia szerint pl. Jin és Jang, vagyis femin és maszkulin (Szeretet és Világosság) töltetűek. Mivel e kereszténységnek nincs külön kozmogóniája, hanem minden ontológiai állítását a zsidó ősmisztikából, illetve a Bibliának nevezett, ugyancsak jól megcenzúrázott mitikus-vallásos kézirat-gyűjteményből vesz át a beavató nagymester: Jézus után a tanítások emlékirataiból vallássá dogmásított, szekularizált kereszténység, mi is erre támaszkodva, megállapíthatjuk, hogy Jézus csak és csakis azért azonosította az Istent (Tehát a megnyilvánult teremtőt, a Brahmát) az Atyával, azért nevezte őt atyának, mert a szigorú patriarchális erkölcsi koncepciók szerint élő és gondolkozó korabeli zsidók, tehát meg a tanítványok is, mielőtt tanítványai lettek, máskülönben halálra kövezték volna. 
Akár figyelembe vesszük ezt, akár nem, tény, hogy keresztényekként sem lehetünk semmivel ostobábbak másoknál, és a vallásos tradíciótól eltérően tehát, messze elismerjük, hogy a létünknek az abszolút egység-lét utáni, tehát az isteni alapjai semmiképpen nem lehetnek kizárólagosan "atyaiak" vagyis az nem lehet kizárólagosan maszkulin, hanem csakis anyai és apai, tehát női (Szeretet) és férfi (Világosság) princípium kell hogy álljon az életünk alapjainál. És persze, nem csak az ide vonatkozó kínai dialektikus teremtéstan (A Tao) teljesen logikus alaptételei miatt, hanem azért is, mert a kereszténységet dogmásító teológusokhoz képest, egy és mást megtanulhattunk fizikából, vegytanból és biológiából.

 

A kérdésnek már csak azért is mihamarabb és a lehető legmélyebb ontológiai rétegekig visszahatóan utána akarok járni, mert a feleségem, Kozma-Joó Viola, de azt hiszem, hogy már Dénes Mária is, találkozott - persze, csak a neten! - olyan állítólagos asztrológus is, aki ha nem is vallja tételesen a gender psziché-filozófia tételeit, de a nemek alapvető funkcióját, és ennek megfelelő szerepkörét is felcserélhetőnek tartva, értelmezi a személyi sorsképleteket! Égnek állna a hajam, ha nem jutna most eszemben, hogy valamikor azért utasították el valamelyik női portálon az ingyenes (reklám céljából vállalt) asztrológusi tanácsadói ajánlkozásomat, mert ott már "praktizált" , illetve osztotta az ész egy "csaj" - asztrológus (Mert ha vannak csaj-pszichológusok, miért ne lehetnének "csaj"-asztrológusok is, nemde? - Lásd a Genderek fekete-listáját elsőkként aláíró "szakemberek" honlapjait!), aki, írd és mond: AZONOS NEMŰEK SZÁMÁRA KÉSZÍTETT PÁRKERESŐ HETI HOROSZKÓPOKAT (Szinasztriás heti horoszkópot.) Igen, kedves barátaim, a mindenkori kapzsiság nem vizsgálja felül kritikailag, hanem kihasználja és meglovagolja a "tudomány" területén felkínált hülyeséget, még az asztrológiában is! Márpedig az asztrológiában azok a negatív fényszögek és karma-pontok által jelzett negatív, illetve zavarodott magatartásra, "ferdeségekre", vagyis devianciára és perverzióra való hajlamok, amiket a pszichológia pszichés zavaroknak nevez, feloldandó és meghaladandó karmikus feladatonként vannak jelen. És ez még hagyján... De, hogy a Mars és a Vénusz lényegi asztrológiai jelentését, vagy a Nap és a Hold, illetve a Szaturnusz és a Hold által megtestesített őserők esszenciáit, de még akárcsak az Uránusz és a Neptunusz által megtestesített őserők jellegét is össze lehetne keverni..., mit mondjak hirtelen: ekkora "szakmai" hülyeségtől, tényleg már csak dadogni lehet. 
(- És egyúttal: a "szakemberségről" ennyit azok számára, akik a szakember szótól még mindig hasra-esnek, a helyett hogy utána néznének alaposan, hogy a diplomája mellett, az illető személynek van-e egyáltalán minimális realitás-érzéke? Mert az életem során bőven volt alkalmam megtapasztalni, hogy nem csak az olyan sikamlós területeken, mind a pszichológia, a filozófia, az asztrológia és a metafizika területén van megengedve, sőt: ideológiai alapon "promoválva" a gyagyaság és a tongyóság, mind a noklapjacafe.hu-n is, az előbbi példámban, hanem az előfordulhat még az olyan kemény-materialista szakmákban is, mind amilyenekkel találkozhatunk pl. az építés és az építés különböző területein is. Igaz ugyan, hogy a hülyeség itt hamarabb fenn akad a rostán, mivel a végzetes tévedéseknek azonnal látható, érzékelhető és észlelhető végzetes következményei vannak. ) 

Szóval, amennyiben elfogult misztikusok lennénk és el is tekintenénk a "tisztán és magától beszélő" materiális alapoktól, tehát a biológiától és az ős-biológiai alapok által "megadott" női és férfi funkciókból eredő és következő, normális szerepköröknek a megállapításától és az így meg kapott eredményeknek a követési - beváltási kényszerétől, az éber spirituális - metafizikai logika (Márpedig a metafizika gyakorlásának a célja sem más, mind az éberség: a logikai tisztánlátás, vagyis A VÉDA megszerzése) sem ad a genderológia tudományosnak hazudott matyukálására - kamatyolására feloldást. Mert igen is a metafizikai feminin - Szeretet (Jin) princípium az maga az Anya-Isteni rész és a metafizikai maszkulin - Világosság (Jang) ősprincípium, maga az Atya-Isteni része az egész Isteni létnek. A Jin a teremtő isteni rész, a Jang a megváltó isteni rész. Az első a megtermékenyülő hatalom, a másik a megtermékenyítő hatalom. 

És most kérlek figyeljetek, nagyon figyeljetek, mert egyrészt minden, ami a nemek közötti ördögi elsődlegességi kérdésnek az alapját képezi, annak a nem-tudásából ered, hogy a Női Isten és a Nő, és a Szeretet princípium, tehát a TEREMTŐ: Az által, hogy teremt, egyszerre megbontja, tehát megosztja: FELÁLDOZZA és ezzel ugyanakkor meg sokszorozza az eredeti - abszolút! .- egységet. 
De..., ugyanakkor ugyancsak ez a Szeretet-princípium (Ettől nevezik szeretetnek, nem csak attól, hogy elsősorban mindig ő képes az önkéntes áldozatra!), megtartja és fenntartja az egységbe való visszakapcsolódás igényét, az egységbe való kapcsolat emlékét és az oda való visszajutás, visszakapcsolás - visszakapcsolódás szükségét és igényét! A nő tehát nem csak az, aki megtermékenyül és teremt: szül, hanem az is, aki a szeretetével az abszolút egybe vissza akar juttatni mindannyiunkat és persze ezzel a szeretet-törekvésével (Amit a férfiak nem szoktak megérteni, illetve ami idegesíteni szokta a nagyokosokat !) az abszolút Egybe! Az, hogy ez ez egy az ősi - régi egy-e amit éppen ő bont meg az áldozatos teremtésével, vagy egy új, a korábbinál mindig újabb, mert fejlettebb abszolút-egység, a női princípium őserejét az eszencialátásiban hordozó nők számára nem fontos, ők csak egyet tudnak, de e legfontosabbat: mindent és mindenkit az egységbe "vissza- szeretni", attól függetlenül, hogy az előbb volt-e vagy utána van valaminek, csak ez az egy számít: Vissza jutni és vissza juttatni az egységbe. Ez az isteni szeretet-gravitáció. Ennek a megtestesülései a nők. Hogy a Lilith-nevű spirituális jelenség miatt erről a szeretet-szükségről kevesen tudnak közülük, és hogy nagyon sokan közülük a mai nyugati típusú civilizációban éppen a genderológia nevű spirituális rák-betegség miatt nem tudják akarják betölteni ezt az isteni funkciójukat, ami miatt mindabból, amit itt leírtam manapság mintha semmi nem látszana, még nem jelenti azt, hogy fundamentálisan ez nincs így! 
A Jang-, illetve a isten-atyai funkcióról nem is szeretnék sokat írni, mivel az ügy nem abból robbant ki, hogy a nők meg akarnák mondani a férfiaknak, hogy mi a dolguk, hanem állítólag (Illetve a Lilithjük által megzavart és a karmájuk feloldása ellen megátalkodottan lázadó nyugati nők, akik nem akarnak semmiképp teremteni sem és nem akarnak gyermekeket és férfiakat az ős egységbe vissza szeretni sem!) a gonosz férfiak nem átallnak és a rájuk jellemző pofátlan gátlástalansággal és agresszivitással  merészelik megmondani a menstruációs gondokkal agyon sújtott nőknek, hogy mit tegyenek, illetve, hogy miben valósítsák meg magukat és miben nem! 
Nos, miközben a Teremtő Isteni(-női) princípium teremt és létre-hoz. létre-segít, addig a Magváltó - Maszkulin princípium, a Világosság isteni ereje tehát, mindent, de mindent átvilágít, tehát előre- és hátra, fel és alá értelmez, "tisztába tesz", és ezzel megtermékenyít és mutatja az utat előre a teremtésben és vissza az abszolút egybe. Az át- és bevilágításhoz, a megtermékenyítéshez és az útmutatáshoz viszont mindenhova be is kell hatolnia, így a Szeretetbe is. És képzeljétek el: az Isteni szinteken ez az átvilágító behatolás, sőt, ez a megtermékenyítően be és átvilágító behatolás nem okoz fájdalmat, nem jár spirituális fájdalommal, a Szeretet (A Női princípium) nem tiltakozik ez ellen a megtermékenyítő behatolás és "kegyetlen" minden "porcika-átvilágítás" ellen,. Sőt! Esszenciájától fogva tudja, hogy másként ő is képtelen lenne vissza jutni az egységbe. Hogy a Világosság által adott vény -értelem nélkül képtele4nség számára is a vissza jutás, hiába van meg benne az egység-vágy, az egység tudat, az egység szükség, az egység-vonzás. És a fény sem fél az egységbe behatolni, és az által bekebelezetten, az által, azon belül az egységbe vissza.jutni. 
Hogy mindezt, az összhangban történő, primordiális maszkulin és feminin, fény-és szeretet princípiumok közötti (Az anya és az apa közötti) együttműködést mi rontja és mi bontja meg, hogy a dolgok nem olyan egyszerűek, mind ahogy a feministák képzelik és nem a férfiak azok, akik eleve agresszívan születek a világra(!!!), mert minden nőben van egy férfi és minden férfiben egy nő, és így tovább, nem kívánom itt részletezni. 
Hanem csak azt akarom még elmondani, hogy 23 éves gyakorlat után vagyis több ezer asztrológiai sorsprogram értelmezése után, ma számomra teljesen világos, hogy miért tanít arra a tízezer éves világaxióma, hogy "Ami fent van az megfelel annak ami lent van, és ami lent van, az megfelel annak ami fent van". Erről tehát nem vitázom senkivel, hanem azt mondom, az általam ismert több ezer sors-program átvizsgálása és a sorsprogramok immanens megoldási logikája alapján, hogy ott, ahol nem csakugyan genetikai hiba okozza a nemi meghatározódási hibát, tehát ott, ahol nincs tényleges materiális alapja, a nemi önazonosság kérdésének, ott az illető személy számára (Aki tehát homoszexuálisnak, vagy leszbikusnak képzeli magát.), ez a bizonyos "funkcionális" probléma, ami nemi azonossági zavarokban, illetve összetévesztési reflexekben, hibás ösztönökben jelentkezik, AZ KIMONDOTTAN ELFOGADÁSI - KARMA-FELOLDÁSI, VAGYIS ILYEN JELLEGŰ GYÖKERES MEGVÁLTOZÁSI ÉLETFELADATOT JELENT, pontosan úgy, mind ahogy a veleszületett agresszív-gyáva és gyűlölködő - haragvó személyeknek például az az életfeladata, hogy változzanak át bátor és nagyvonalúan szerető személyekké! Vagyis azok számára, akik homoszexuálisoknak képzelik magukat, és undorodnak a más nemű személyek "szexuális" jellegű közelségétől, közeledésétől, éppen, hogy nem az a dolguk, hogy minden áron fogadtassák el másokkal az ők másságukat, hanem éppen, hogy az, hogy tanulják meg elfogadni az ellentétes nemet egészen az azokkal való szexuális egységesülésig és azoknak a megtermékenyítő megismeréséig -átvilágításáig elmenően. 
Tovább erről sem akarok itt írni, mert mindent ami még ide tartozik, részletesen kifejtettem az Egyetemes Törvényekről és a Rák az AIDSZ betegség spirituális okai c. metafizikai tanulmányaimban.
Végkövetkeztetés: a genderológia által felvetett problémáknak a megoldása nem az általa tanulmányozott problémáknak a normálissá "tudományosítása", hanem az eredeti funkcióknak a helyre állítására való törekvés, a pácienseknek az eredeti funkciók helyreállításában való megsegítése, éppen úgy, mind ahogyan egy pók-fóbiát, vagy egy ló-fóbiát, stb. vagy egy tér-iszonyt ki lehet gyógyítani bizonyos terápiák és szakmai metódusok segítségével, és a megoldás semmiképpen nem a partikuláris devianciáknak az egészséges többségre való ráerőltetése, annak a számára való kötelezővé tétele. (Ne viselkedjenek a férfiak pl. férfiasan - határozottan, céltudatosan, erélyesen, stb.,...- mert az sértő mind a magukat ettől offenzálva érző nők, mind a homoszexuálisak száméra.) 
Második végkövetkeztetés: a fentiek alapján, vagyis a metafizikai eredeti ősfunkciók szerint és alapján, a férfiaknak nagy általánosságban (Figyelemmel tartva azt, hogy minden nőben lakozik egy "agresszív"  férfi és minden férfiban egy "gyenge" nő!) igen is a funkciójában áll nem csak az, hogy a nőket szeretkezés útján megtermékenyítsék (1. És nem csak biológiailag, hanem lelkileg és szellemileg, sőt: spirituálisan is. A fogamzásgátlás nincs bele kalkulálva az isteni teremtési és megváltási tervekbe és számításokba! Ez, mármint a fogamzásgátlás, tehát nem szolgálhat, semmire, de semmire elméleti - filozófiai, vagy teológiai alapot, így gondolom,. pszichológiai alapot sem!), hanem igen is, az is az eredeti funkciójukban áll, hogy "Szóljanak már  nekik", ha a nagy önmegvalósítási törekvéseik közepette, elfelejtették volna hogy azoknak viszont mi az eredeti funkciójuk... (Nem az önmegvalósítás tehát, hanem az isteni önmegvalósulás az által, hogy betöltik a teremtői és az egységbe vissza szeretői rendeltetésüket.)

 

2016.01.18., hétfő [12:23]
Képek
További cikkek a kategóriában